Publicaties

Hieronder vindt u al mijn publicaties vanaf 1972 tot heden.

Publicaties

  • GJ-noot bij Hof den Haag, 15 september 2017, 2018/13, zorgfraude, marktwerking in de zorg, misbruik van pgb’s.
  • GJ-noot bij Hof den Bosch, 31 januari 2018, 2018/14, verwijzing na cassatie door HR in Heringa-zaak, andere feitelijke invulling van de noodtoestand bij hulp bij zelfdoding door niet-arts , geen noodtoestand, zelfs strafverzwaring (zes ipv drie maanden voorwaardelijk)
  • GJ-noot bij Hof Den Haag, 30 november 2017, 2018/27, hoger beroep in zaak van “Haagse borstendokter”, na vrijspraak ogv medische exceptie (toestemming patiënt) in eerste aanleg, in appel 9 van de 10 vorderingen toegewezen, geen medische exceptie vanwege onzorgvuldigheid en gebrek aan professionaliteit.
  • GJ-noot bij HR 10 april 2018, 2018/…, camerabeelden wachtruimte en toegangspaden tot afdeling spoedeisende hulp van ziekenhuis vallen onder (afgeleid) verschoningsrecht.
  • (2x) Noot bij HR 22 december 2015, NJ 2017/39* en HR 6 september 2016, NJ 2017/38 (Curacaose zaak, volgens HR voldoende schakelbewijs,, modus operandi, anders conclusie Taru Spronken en annotator; tweede zaak, overval bij Zeeman en Blokker, signalement doorslaggevend voor voldoende schakelbewijs, unus testis nullus testis, bewijsminimum, toereikend aldus HR en annotator)
  • Noot bij HR 13 september 2016, NJ 2017/40 (cassatie in het belang der wet, afstand tussen veroordeling en afname DNA-materiaal, termijn niet in wetgeving geregeld, belangenafweging wettelijk genormeerd, arrest iom conclusie Knigge, werking van beginselen, in casu niet)
  • GJ-noot bij Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, 18 november 2016, 2017/23 (Mega Marque, hoger beroep in tuchtzaak, verhouding strafrecht en tuchtrecht; strafrechtelijk en tuchtrechtelijk beroepsverbod, rol psychiater in fraudezaak, zie 2016/135 m.nt. Schalken, eerste aanleg strafzaak).
  • GJ-noot bij vonnis Rechtbank Overijsel, 17 november 2016, < GJ> 2017/33 (forensisch arts, meinedige verklaring in strafzaak, niet gebeld met huisarts)
  • GJ-noot bij HR zaak Heringa: hulp bij zelfdoding, “voltooid leven”, tevens medische grondslag, HR 14 maart 2017, 2017/52 (AG Spronken en Hof: noodtoestand, HR neen.
  • GJ-noot bij Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den
  • Haag d.d. 7 februari 2017, in 2017/45 (waarschuwing voor verpleegkundige die aangifte van stalking door patiënt deed, teveel persoonlijke informatie gaf en daarmee beroepsgeheim doorbrak)
  • 2x NJ-noot bij Antilliaanse zaken; HR 21 maart 2017, NJ 2017/170 (bekorting spreektijd verdediging) en HR 21 maart 2017, NJ 2017/171*) (geen toevoeging bij behandeling uitleveringsverzoek), tweemaal cassatie HR).
  • NJ-noot bij HR 28 februari 2017, NJ 2017/178 (geen toevoeging nieuwe raadsman nadat de eerste raadsman 2 dagen voor de zitting hof berichtte dat hij de verdediging neerlegt, geen nieuwe toevoeging omdat evt fout van raadsman de verdachte die dagvaarding in persoon ontving, kan worden tegengeworpen)
  • GJ-noot bij Rechtbank Limburg 7 maart 2017, 2017/72, p. 556 (dood door schuld vanwege medisch verkeerde inschatting door kinderarts; strafrecht en tuchtrecht).
  • NJ-Noot bij HR 11 april 2017, NJ 2017/208 (Holleeder, herroeping van de voorwaardeljjke invrijheidstelling; bedreiging van slachtoffer Peter R. de Vries, afwijking OM-richtlijn inzake bedreiging).
  • Artikel “Over de eindigheid van een menswaardig bestaan”, in Homo Duplex. De dualiteit van de mens in recht, filosofie en sociologie, (Liber amicorum Dorien Pessers), Britta van Beers & Iris van Domselaar (red), Boom Juridisch 2017, pp. 347-354.
  • NJ-noot bij (Antilliaanse zaken) HR 18 april 2017, NJ 2017/247; CAG Hofstee (betekening op St. Maarten)
  • NJ-noot, HR 9 mei 2017, NJ 2017/260 (afwijzing aanhoudingsverzoek in hoger beroep wegens afwezigheid  verdachte voor 2e keer; boetekleed niet-gemachtigde raadsman wegens “beroepsfout” pleit de verdachte niet vrij).
  • GJ-noot bij HR 30 juni 2017, 2017/129, p. 970, ECLI:NL:HR:2017:1205 (overzichtsarrest beroepsgeheim, verschoningsrecht verpleegkundige 112-telefoon, ambulancelijn, telefonisch afgeleid verschoningsrecht, zelfde eisen als aan verpleegkundige. OM-cassatie verworpen.
  • Noot (Antilliaanse zaak) bij GHof van Justitie (2x), over gevolgen van termijnverzuimen, bij bewaring en gevangenhouding (ttz), Caribisch Juristenblad 2017/4, p. 341 (GHvJ 21 maart 2017) en Caribisch Juristenblad 2017/4, p. 348 (GHvJ 28 april 2016).

Archief

 •  

  2016

   

  –          Noot bij HR 13 oktober 2015, 14/01323, ECLI:NL:HR:2015:3072, NJ 2016/9 (afzien van een nadere oproeping van de niet verschenen getuige, combinatie van aanhoudings- en getuigenverzoek)

   

  –          (3x) Noot bij HR 17 en 24 november 2015, NJ 2016/18 , NJ 2016/19 en NJ 2016/20* (betekeningsperikelen; woonadres, briefadres en postadres; betekening van gerechtelijke mededelingen c.q. verzenden van een afschrift aan kantooradres van advocaat; inschrijving GBA-adres na instellen hoger beroep toch geen verstek maar schorsing)

   

  –          Noot bij HR 27 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3170, 2016/10 (rechterlijk pardon, verweten nalatigheid door Hoornse gynaecoloog, toepassing art. 81 RO).

   

  –          Noot bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden d.d. 9 oktober 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:7562, 2016/11(Veroordeling op basis van art. 96 lid 1 Wet BIG; buiten noodzaak een medische behandeling verrichten waardoor schade, een hartstilstand, is veroorzaakt aan de gezondheid van het slachtoffer, alternatieve geneeswijze),

   

  –          (2x) Noot bij HR 1 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3428, en HR 12 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:16, noot NJ 2016/117 (verdachte aansprakelijk voor fout advocaat? Termijnoverschrijding door advocaat, ondanks verzoek c.q. opgewekt vertrouwen, verdachte toch niet-ontvankelijk, openbare orde vs belangcriterium).

   

  –          (2x) Noot bij HR 15 december 2015, 15/00219 en HR 5 januari 2016, 15/00109, getuigenverzoek, belang-criterium, 2x cassatie, HR verdiept zich meer in de feiten. Noot in NJ 2016/142.

   

  –          Noot bij HR 22 december 2015, 14/01887, vermelding van kantooradres advocaat op akte rechtsmiddel is onvoldoende,  Noot in NJ 2016/304.

   

  –          EHRM 14 april 2015, Mustafa Tunç en Fecire Tunç t. Turkije, EHRC 2015/150 m.nt. J.H. Gerards, NJ 2016/233, m.nt. T.M. Schalken (schietincident is ongeluk, onderzoek voldoende onafhankelijk, geen schending van art. 2 EVRM, verschil met art. 6 EVRM). Zie nog duidelijker (GK) EHRM 30 maart 2016, Appl. Nr. 5878/08, NJB 2016, p. 1924 (Armani Da Silva vs VK)

   

  –          “De Hoge Raad in strafzaken: van rechtsbescherming naar rechtsontwikkeling?”, in G. Knigge e.a. (red), Gehoord de Procureur-Generaal (Fokkens-bundel), Deventer: Wolters-Kluwer 2016, pp. 253-262.

   

  –          Noot bij HR 17 mei 2016, < GJ 2016/94>  inzake ex-neuroloog Jansen (Steur), bevestiging vrijspraak, (voorwaardelijk) opzet, Hof en HR: neen.

   

  –          Noot bij HR 15 december 2015, 14/03381, NJ 2016/454 (gedwongen bekentenis door brandwonden? Nemo tenetur. HR: geen dwang, nu politie veel zorg heeft besteed aan verzorging brandwonden aan beide handen)

   

  –          Noot bij HR 21 juni 2016, NJ 2016/455 (dadelijke uitvoerbaarheid van bijzondere voorwaarden niet toereikend gemotiveerd; seksueel misbruik in begeleiding hulpverlening)

   

  –          Noot bij HR 5 juli 2016, NJ 2016/463 (getuigenverzoek in appelschriftuur gedaan en op zitting herhaald, verdedigingscriterium (niet in eerste aanleg gehoord), ondanks bevel van zittingsrechter in pro forma-zitting hoger beroep “ter voorbereiding van de terechtzitting”, getuige in hoger beroep niet verschenen, HR: verzoek onvoldoende onderbouwd).

   

  –          Noot bij HR 3 november 2015, 14/02040 A, NJ 2016/470 (Zambezi-zaak, Bonaire, Hof als beklagrechter gaf bevel tot nader onderzoek en tot strafvervolging ondanks kennisgeving van niet verdere vervolging, waarna immers de zaak eindigt. Omdat de strafzaak uitmondt in een vrijspraak, volstaat de HR met die vaststelling (en houdt dus de rechters in feitelijke aanleg de hand boven het hoofd).

   

  –          Noot bij GHvJ 2 februari 2016, HAR 176-2015, Caribisch Juristenblad 2016, 5 (3) p. 231 (verschil tussen Curacaose en Nederlandse regeling mbt schadevergoeding aan benadeelden)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • 2015

   

   

   

  –          Schalken/Boon, “ Draagt rechterlijke ongehoorzaamheid bij aan de rechtsontwikkeling?”, Strafblad 2015 (1) 4.

  –           

  –          Rechtbank Den Haag, 30 oktober 2014, 2014:13243, 2015-1, nr. 11 (Haagse borstendokter, medische exceptie, zorgplicht, regelen der kunst),

   

  –          Noot bij HR 11 november 2014, mijn NJ-nr. 353, NJ 2015/6 (geen aanhouding behandeling zaak wegens ziekte in buitenland)

   

  –          Noot bij HR 25 november 2014, mijn NJnoot 354, NJ 2015/39 (wel aanhouding van de behandeling nu raadsman wilde deelnemen aan demonstratie tegen bezuinigingen op het gebied van de rechtsbijstand in strafzaken)

   

  –          Noot bij Gerechtshof Amsterdam, 15 december 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:5228, 2015-2 , nr 28 (arts/acupuncturist, hoger beroep van 2013/102, ECLI:NL:RBNHO:2013:CA2958; niet alleen veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel, maar ook dat deze de dood ten gevolge had)

   

  –          Noot bij RTG Eindhoven, 5 november 2014, 2015-2, nr. 25 (seksueel misbruik door hulpverlener; verschil beoordeling van de “feiten” door tuchtrechter en strafrechter; waarom hier geen strafzaak?)

   

  –          Noot bij HR 6 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:4, NJ 2015/109 (door toestemming achteraf doorzoeking toch geen bewijsuitsluiting, ondanks ontbreken machtiging; A-G Vellinga: moet HR geen regels formuleren over herstel van vormverzuimen?: HR zegt er niets over)

   

  –          Noot (4x) bij HR 10 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:255/256/257/247, NJ 2015/196-199* (cassatie in het belang der wet; geslotenheid van stelsel inzake de aanwending van rechtsmiddelen bij de toepassing van voorlopige hechtenis; 4x conform CAG Knigge)

   

  –          Noot bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zp Arnhem, 13 mei 2015, 21-008160-13, ECLI-NL:GHARL:2015:3444 (zaak Heringa, hulp bij zelfdoding, vanwege noodtoestand ontslag van rechtsvervolging), 2015/86

   

  –          Noot bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zp Arnhem, 18 juni 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:4413 (zaak Ernst Jansen Steur, ex-neuroloog, geen voorwaardelijk opzet, vrijspraak), 2015/88

   

  –          Noot bij HR 26 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1342, NJ 2015/347 (verkorte bewijsmotivering in hoger beroep, opgave van bewijsmiddelen, bij bekennende verdachte)

   

  –          Noot bij HR 3 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:216, NJ 2015/359 (voldoende grond om benadeelde partij van witwassen schadevergoeding toe te kennen, witwasser soms tevens aansprakelijk voor schade uit gronddelict)

   

  –          Noot bij HR 7 juli 2015, ECLI:NL:HR:2015:1792, NJ 2015/363 (TROS-opgelicht, schending privacy door samenwerking politie en media bij aanhouding en doorzoeking; schending art. 8 levert nog geen schending van art. 6 op; beschouwing over privacy, politiewerk en eerlijk proces; Zwolsman en Khan)

   

  –          Noot bij HR 1 september 2015, NJ 2015/416 (afwijzing getuigenverzoek voldoende gemotiveerd, verhoging activiteit verdediging die geen aanknopingspunten bood om te toetsen dat getuige na weer hernieuwde oproeping wel binnen aanvaardbare termijn voor verhoor zou verschijnen).

   

  –          Noot bij HR 8 september 2015, NJ 2015/417 (afwijzing getuigenverzoek voldoende gemotiveerd, verdediging had moeten aangeven welk belang zij heeft bij horen getuige in relatie tot artt. 348 en 350 Sv; HR reageert op ambtshalve opmerking AG Spronken over toepassing art. 80a RO, te algemeen)

   

  –          Noot bij HR 29 september 2015, NJ 2015/429 (verzoek om aanhouding ten onrechte afgewezen, hoewel betaling van toegevoegde raadsman nog niet was geregeld; recht op rechtsbijstand ogv art. 6 EVRM weegt zwaarder),

   

  –          Noot bij HR 27 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3166, 14/03037, NJ 2015/469 (compensatie van onredelijke termijn na cassatie, zelfde berekening als HR?), afl. 51

   

  –          Noot bij HR 6 oktober 2015, 14/04520, ECLI:NL:HR:2015:2982, NJ 2015/492 (geen schending vertrouwensbeginsel, ondanks vervolging na toezending “kennisgeving sepot”; rechterlijke toetsing van OM-beleid; opportuniteit), afl. 52.

   

   

   

 • 2014

   

   

  –          Noot bij HR 2 juli 2013, NJ 2014/12 (inbeslagneming bij notaris, primaat bij verschoningsgerechtigde of bij R-C bij selectie van in beslag te nemen stukken? Wending in rechtspraak HR?)

   

  –          Noot bij HR 4 juni 2013, NJ 2014/11, noot onder nr. 12 (beslag en verschoningsrecht advocaat, wie beslist?)

   

  –          Noot bij HR 10 december 2013, GJ 2014/34 (Stichting Mondriaan; subsidiariteit, onvoldoende onderzoek, geen doorbreking medisch beroepsgeheim)

   

  –          Noot bij HR 17 september 2013, NJ 2014/91 (Puttense moordzaak II; gebruik gegevens in DNA-databank uit 1994)

   

  –          Noot bij HR 15 oktober 2013, NJ 2014/145 (beeldvorming; vervolging vanwege collega door politieparketsecretaris, schijn van partijdigheid? OM niet-ontvankelijk?)

   

  –          “Wanneer kunnen hulpverleners strafrechtelijk worden vervolgd?”, in Zorg in Praktijk/ZIP 2014/2, nr. 49, p. 26-29.

   

  –          Noot bij HR 15 oktober 2013, NJ 2014/120 (advies mbt aanvullend onderzoek, grond voor herziening? HR: neen; beter via PG)

   

  –          Noot bij HR 15 oktober 2013,  NJ 2014/146 (stukje oplichten van rok, onderzoek aan kleding? HR zegt niets over consequenties in het licht van 2e standaardarrest inzake vormverzuimen, mijn kritiek op inevitable discovery exception, geen bewijsuitsluiting indien bewijs ook op rechtmatige zou zijn verkregen, alsmede op argument dat het ontdekken van een strafbaar feit geen rechtens te respecteren belang is),

   

  –          Noot bij EHRM 4 december 2012, NJ 2014/84 (R.R. e.a. t. Hongarije; kroongetuige, getuigenbeschermingsprogramma)

   

  –          Noot bij HR 26 november 2013, NJ 2014/121 (belediging van politieambtenaar. Tijdens rechtmatige uitoefening van functie?)

   

  –          Noot bij (2x) HR 19 november 2013 en HR 21 januari 2014, NJ 2014/147* en 148 (art. 80a RO: selectie aan  de poort, twee casus, twijfelgevallen?, geen rechtens te respecteren belang in cassatie, Salduz)

   

  –          Noot bij (2x) HR 3 december 2013, NJ 2014/178* en 2014/179 (verjaring/appeltermijn, over verschil in bejegening van overheid en burger)

   

  –          ‘Kroniek rechtspraak strafrecht’ (2012-2013), in TvGR 2014/3, p. 210-217

   

  –          Noot bij HR 11 februari 2014, NJ 2014/267 (horen minderjarig kind als getuige, geen slachtoffer, ‘objective grounds” om niet ttz gehoord te worden)

   

  –          Noot bij HR 7 januari 2014, NJ 2014/188 (mag politie foto van verdachten/voetbalsupporters als opsporingsmiddel op internet zetten?)

   

  –          Noot bij HR 1 april 2014, NJ 2014/268 (Salduz, HR geen recht op rechtsbijstand tijdens verhoor, wetgever aan zet)

   

  –          Noot bij GemHvJ (2x), 1 juli  2013, NJ 2014/232* en GemHvJ 11 april 2014, NJ 2014/233 (herziening Spelonk-zaak/novum/schadevergoeding, Bonaire)

   

  –          Boekbespreking: F.W. Bleichrodt en P.C. Vegter, Sanctierecht, Deventer: Kluwer 2013, in: Sancties 2014/2, p. 77.

   

  –          Noot bij Rechtbank Amsterdam, 18 maart 2014, 2014/72 (ontuchtige handeling in ziekenhuis, vrijspraak).

   

  –          Noot (3x) bij HR 4 februari 2014, NJ 2014/279, HR 18 februari 2014, NJ 2014/280 en HR 4 maart 2014, NJ 2014/281* (uos over betrouwbaarheid getuigenverklaring, 3x geen cassatie)                                                                                                                                                                                                                    

   

  –          Noot bij HR 10 december 2013, NJ 2014/313 (Guvendi; veroordeling op basis van 1 niet bevraagde getuige, bij de politie afgelegde verklaring, voldoende steunbewijs, dubbele functie steunbewijs, verschil EHRM en HR, stappenschema)

   

  –          Noot bij HR 21 januari 2014, NJ 2014/351(betekening appeldagvaarding; zaak ten onrechte niet aangehouden? Aanwezigheidsrecht bij dubbel verstek)

   

  –          HR 4 maart 2014, NJ 2014/352 (verhoorprotocol slachtoffers, mensenhandel, geen n.o. OM of bewijsuitsluiting)

   

  –          “Het strafproces als toetssteen voor de rechtsstaat. Integriteit van de overheid en de kritische rol van de advocatuur”, in liber amicorum Jan Sjöcrona, “Sporen in het strafrecht” (red. Stijn Franken en Thijs Kelder), KLuwer 2014, p. 293-296.

   

  –          Noot bij HR 15 april 2014, NJ 2014/353 (eisen te stellen aan een herzieningsverzoek)

   

  –          Noot (2x) bij HR 8 april 2014, mijn nr. 345, NJ 2014/390 en HR 13 mei 2014, NJ 2014/391* (uos over betrouwbaarheid getuige/medeverdachte, nu wel cassatie)

   

  –          “Daalt animo voor toevoegingen door lagere vergoeding?”, in: deBonjo, oktober 2014, p. 20

   

  –          Noot bij HR 10 juni 2014, mijn nr. 347, NJ 2014/399 (is onderzoek in een onderbroek onderzoek aan kleding of aan het lichaam?)

   

  –          Noot bij HR 8 juli 2014, mijn nr. 348, NJ 2014/411 (overschrijding termijn in hoger beroep, geen Nederlands sprekend; verdachte niet-ontvankelijk, implementatie Europese richtlijn inzake vertaling en vertolking)

   

  –          Noot bij HR 9 september 2014, mijn nr. 349, NJ 2014/420 (bewijsuitsluiting, undercoveragent, kritiek op doel-middel-benadering, dissertatie Kuiper)

   

  –          Noot bij HR 16 september 2014, mijn. nr. 350, NJ 2014/460 (geen niet-ontvankelijkheid OM, ondanks getuigentraining verbalisanten)

   

  –          Noot (2x OM-cassatie) bij HR 16 september 2014, mijn nr. 351, NJ 2014/461 (Salduz, geen  afstand; vruchtentheorie, bewijsuitsluiting wegens geheimhoudersgesprekken geldt ook voor ander bewijs in dossier; betrouwbaarheid CIE-informatie)

   

  –           NJ 2014/462* (verdenking, mede-verdachten, vruchten van vormverzuim bij ander, derdenwerking)

   

  –          Noot bij HR 7 oktober 2014:2919, mijn nr. 352, NJ 2014/529 (wederspannigheid, aanleggen van boeien onbehoorlijk of onrechtmatig?)

   

   

   

   

   

 • –       Noot bij Centraal  Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 30 augustus 2012, 2013/3 (doorbreking beroepsgeheim door politiearts na vermoeden kindermishandeling; conflict van plichten)   –       Noot bij HR 6 november 2012, NJ 2013/109 (vervolging flutzaak; OM toch niet niet-ontvankelijk)   –       Noot onder HR 25 september 2012, NJ 2013/127 (verklaring lid Raad voor de Kinderbescherming voor bewijs gebruikt)   –       Noot bij Hof Leeuwarden 22 november 2012, 2013/28 (dood op operatietafel; allergie voor medicatie niet onderkend; geen bevel ex 12 Sv tegen specialist noch ziekenhuis)   –       Noot bij HR 11 december 2012, NJ 2013/130 (geweld bij aanhouding; politiehond)   –       Noot bij HR 29 januari 2013, NJ 2013/145 (post-Vidgen; ondervraging zwijgende getuige geen effectieve ondervraging; bedreiging als weigeringsgrond getuige toelaatbaar)   –       Noot bij HR 12 februari 2013, LJN: BV3004, 2013/52 (afgeleid verschoningsrecht voor IGZ; niet bevoegd zelf te beslissen over afgifte aan OM)   –       Noot bij HR 19 februari 2013, LJN: BZ1439, NJ 2013/191 (geen ondervraging minderjarige getuigen wegens ontucht; videoverhoor en deskundigenverslag voldoende als compensatie)   –       Noot bij HR 12 december 2012, NJ 2013/278 (herziening Zes van Breda; nieuw novumvereiste, nieuwe rechtspraak HR?)   –       “Een renaissance van vormverzuimen in het strafrecht? De uitdaging van HR 19 februari 2013, LJN BY5321,” in NJB 2013/21, pp. 1391-1394.   –       ‘Notitie bij HR 8 juni 1993, NJ 1994/127 m.nt. Schalken’, in: Meesterlijk, liber amicorum Gerard Spong, Deventer: Kluwer 2013, p. 134   –       Noot bij EHRM 12 januari 2012, NJ 2013/313 (Gorovenky en Bugara t. Oekraine, samen met J. Vranken; art. 2 EVRM, Staat verantwoordelijk voor selectie, opleiding en training van politiefunctionarissen, zeker wat het wapengebruik betreft   –       Noot bij EHRM 15 maart 2012, NJ 2013/396 (Austin vs UK, insluiting van demonstranten door politiekordon te Londen niet in strijd met art. 8 EVRM)   –       Noot bij Rechtbank Groningen 21 maart 2013, 2013/85 (alternatieve behandelaar, vergelijking met Jomanda)   –       Noot bij Rechtbank Noord-Holland 13 juni 2013, 2013/102 (arts-natuurgenezer, geen voorwaardelijk opzet?)   –       Noot bij HR 14 mei 2013, NJ 2013/404 (wrakingsverzoek door OM, opklimmende irritaties, onpartijdigheid rechter ttz?), arrest met noot wegens misdruk opgenomen in papieren versie van de NJ, afl. 38/39.   –       Noot bij HR 28 mei 2013, NJ 2013/405 (hoorrecht minderjarige, OM-Aanwijzing vervolging seksueel misbruik en ontvankelijkheid OM, beroep verdachte op hoorrecht slachtoffer?, Schutznorm)   –       Noot bij EHRM (GK) 3 april 2012, NJ 2013/442 (familiale verschoningsrecht; geen exceptie voor samenwonenden; verouderde opvatting HR, concordantie met de Cariben)   –       Noot bij EHRM 3 april 2012, NJ 2013/470 (Boulois vs Luxemburg; detentieverlof geen recht idzv het EVRM)   –       Noot bij EHRM 2 april 2013, NJ 2013/485, D.T. vs Nederland (kind als getuige in misbruikzaak, geen ondervraging toch geen schending)   –       ‘Het strafbare ziekenhuis. Over verdampende verantwoordelijkheden en risicoaansprakelijkheid in medische zaken’, in J.W. Fokkens e.a. (red), Ad hunc modum, liber amicorum A.J. Machielse, Kluwer 2013, p. 275   –       Noot bij Rechtbank Gelderland, 22 oktober 2013, 2013/148 (zaak-Heringa, hulp bij zelfdoding door niet-arts)   –        “Een onaardig arrest over vormverweren. Annotatie bij HR 19 februari 2013, NJ 2013/148”, in Onbegrensd strafrecht, liber amicorum voor Hans de Doelder, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2013, pp. 489-497   –       Noot bij HR 25 juni 2013, NJ 2013/548 (gewetensbezwaren geen herzieningsgrond veroordeling dienstweigeraars Nederlands-Indië)    –       Noot bij HR 2 juli 2013, NJ 2013/578 (beoordeling rechtmatigheid beslag ivm onvoldoende verdenking/doorzoeking; past niet bij het summiere karakter van de beklagprocedure; anders annotatie: nemo tenetur als afweerrecht, ook t.a.v. bewijsverkrijging en niet alleen bij bewijsgebruik)   Noot bij HR 10 september 2013, NJ 2013/579 (Jolanda Oedelia Djoe, rechterlijke plicht om op zitting te onderzoeken of verdachte bijstand van raadsman nodig heeft). Opinie 2014/1 op website www.tomschalken.nl

 • –          Noot onder HR 20 september 2011, NJ 2012/6 (ijshockyzaak; geen n.o. OM, nader horen van getuigen na vrijspraak zonder medeweten advocaat) –          Noot onder HR 15 november 2011, NJ 2012/ 35 (Nouriddine el F.; oproepen tot gewapende strijd) –          Noot onder HR 15 november 2011, NJ 2012/36 (Soumaya S.; afwijzing nader onderzoek, horen van getuigen en voeging van taps in dossier, ogv noodzaakcriterium na vaststelling ‘cruciaal’ bewijs) –          Artikel “Staat het medisch beroepsgeheim rechtshandhaving in de relatie tussen IGZ en OM in de weg?”, TvGR 2012/1, pp. 17-23 –          Noot onder HR 22 november 2011, NJ 2012/44  (belediging politieambtenaar via internet) –          Noot onder HR 29 november 2011, NJ 2012/45 (geheimhoudingsplicht AIVD-medewerker en recht op eerlijk proces) –          Noot onder HR  20 december 2011, NJ 2012/159 en  160* (bijstand aan opsporing door levering grondstoffen; inzet opsporingsambtenaar als ‘stand-in’) –          Noot onder HR 10 januari 2012, NJ 2012/149 (snorder, ondervragingsrecht, steunbewijs, Tahery) –          Noot onder HR 14 februari 2012, NJ 2012/188 (rechtshulp; appeldagvaarding niet in vertaling aan buitenlandse rechtspersoon toegezonden) –          Noot onder EHRM 7 juni 2011, STS t. Nederland, en HR 10 januari 2012, S 10/05465 B, NJ 2012/207* en 208 (rechtsmiddel nog effectief als er geen procesbelang meer is? Rechtmatigheid van de beslissing, ook al is de duur van de maatregel verstreken) –          Noot onder EHRM (GK) 15 december 2011, NJ 2012/283  (Al-Khawaja & Tahery vs Verenigd Koninkrijk), enig bewijs van een niet ondervraagde getuige niet per se in strijd met art. 6 EVRM (mede-annotator  E.A. Alkema) –          Noot onder Hof Arnhem 30 mei 2011, NJ 2012/303 (TBS-maximering: hof gaat “om”) –          Noot onder Rechtbank Arnhem 29 februari 2012, LJN: BV7385 , TvGR 2012-21, nr.4,, p. 367 (medisch beroepsgeheim/video-opname speltherapie/bevel art. 12 Sv) –          Noot onder HR 28 februari 2012, 2012/49, nr. 3 (huisartsenpost, medisch beroepsgeheim, kindermishandeling) –          Noot onder CBb 8 maart 2012, 2012-3, nr. 57 (NZa, 2e beslissing op bezwaar, DBC-problematiek, medisch beroepsgeheim) –          Noot onder HR 6 maart 2012 (3x), NJ 2012/250, 251, 252* (bewijsminimum, unus testis, voldoende steunbewijs?) –          Noot onder EHRM 22 februari 2011 (Lalmahomed v. Nederland) NJ 2012/306* en UN-Human Rights Committee  24 augustus 2010 (Mennen v. Nederland), NJ 2012/305 (verlofstelsel in strafzaken, waarborgen voor een eerlijk proces in hoger beroep, onvoldoende) –          Noot onder HR 13 maart 2012, NJ 2012/320 en HR 20 maart 2012, NJ  2012/321* (bekendheid met ongeldigheid rijbewijs?) –          Noot onder HR 17 april 2012, NJ 2012/.322 en NJ 2012/323* (betekening appeldagvaarding; belangenbehartiger niet op de hoogte gebracht van zittingsdatum in appel; geen strijd met art. 6 EVRM) –          “De rechtsstaat en het onbenoembare kwaad. Over populisme, marktwerking en de gevolgen voor de gezondheidszorg”, Artis-lezing d.d. 15 juni 2012, Stichting Psychoanalyse en Psychiatrie, Amsterdam –          Noot onder HvJ EU 21 december 2011, C-507/10, NJ 2012/360 (positie slachtoffer in strafzaken; recht om zaak aan rechter voor te leggen en om daar te worden gehoord) –          Noot onder Rechtbank Rotterdam 5 januari 2012, 2012/70 (te heet badwater) –          Noot onder Rechtbank Den Bosch 22 mei 2012, , 2012/ 92 (seksueel misbruik; vrijwilliger aangemerkt als “werkzaam in de gezondheidszorg”, art. 249 lid 2 sub 3 Sr) –          Noot onder HR  27 maart 2012, NJ 2012/450 (richtlijn premiefraude werkgevers en ontvankelijkheid OM) –          Noot onder HR 27 maart 2012, NJ 2012/440 (Salduz/binnentreden) –          Noot onder HR 22 mei 2012, NJ 2012/441 (Salduz en ‘ad informandum’ gevoegde zaken) –          Noot onder Hof Arnhem 17 februari 2012, NJ 2012/509 (hulp bij zelfdoding; weigerende arts levert geen noodtoestand op; hoger beroep van Rechtbank Almelo, NJ  2009/483 m.nt. T.M. Schalken) –          Noot onder EHRM 30 augustus 2011, NJ 2012/469 (G. t  VK; seks tussen minderjarigen; klacht niet ontvankelijk) –          Noot onder Rechtbank Den Haag 3 april 2012, LJN: BW7051, 2012/116 (patiënte als verdachte, recht op overlegging van haar betreffende medische stukken in het belang van de verdediging, geen verschoningsrecht zorginstelling) –          Noot onder HR 28 februari 2012, NJ 2012/640 (uitdrukkelijk onderbouwd standpunt mbt strafmaat bij gelijktijdige vervolging van natuurlijke en rechtspersoon) –          Noot onder HR 4 september 2012, NJ 2012/573 (tik op de billen seksuele intimidatie op straat?, geen ontuchtige handeling) –          Noot onder Rechtbank Alkmaar 24 september 2012, LJN: BX8124, TvGR 2012/43, nr. 8, p. 717 (nalatige gynaecoloog, eindverantwoordelijkheid hoofdbehandelaar), –          Noot onder EHRM 10 april 2012, NJ 2012/648 (Ellis, Simms & Martin vs VK; anonieme getuige, sole or decisive rule) –          Noot onder EHRM  10 juli 2012, NJ 2012/649 (Vidgen t. Nederland; enige getuige, sole or decisive rule, geen bewijs medeverdachte weigert antwoord te geven, inbreuk ondervragigingsrecht, vervolg Lucà) –          Noot onder HR 11 september 2012, NJ 2012/691 en .692* (horen van getuigen door raadsheer-commissaris) –          Noot onder HR 18 september 2012, NJ 2012/671 (ontvankelijkheid OM-appel, inhoud schriftuur, herstel fout in eerste aanleg ) –          “Over marktwerking,  vertrouwen en vertrouwelijkheid”, in  Sijmons/Gevers/Dorscheidt (red), Recht en zorg van kwaliteit, liber amicorum Joep Hubben, Sdu 2012, pp. 63 – 74.   –          “Wie iets vindt heeft goed gezocht. Een vergelijkende impressie van twee imposante boeken over strafvordering”, in R.M. Themis 2012/5, pp. 236-239

 • –          Noot onder HR 7 december 2010, NJ 2011/81 (kinderporno, conclusie Knigge; nog steeds seksuele prikkeling) –          Noot onder HR 8 februari 2011, NJ 2011/ 142 (LOVS aanhoudingsprotocol, geen recht idzv 79 RO, vrije advocatenkeuze ogv 6 EVRM) –          Noot onder HR 18 januari 2011, NJ 2011/141    (politiemishandeling, geen onderzoek door rijksrecherche, OM niet-ontvankelijk?) –          Noot onder HR 5 oktober 2010, NJ 2011/169  (Belgische militariabeurs, uitgangspunten rechtmatigheid onderzoek in buitenland, achterwege laten van pv van aan opsporing voorafgaand onderzoek, onttrekking aan het verkeer) –          Noot 2 onder EHRM (Sanoma II, Grote Kamer) 14 september 2010, NJ 2011/230, samen met E.J. Dommering (journalistiek verschoningsrecht; toestemming rechter bij opvragen gegevens vereist, tussenkomst ovj onvoldoende) –          Noot onder HR 8 maart 2011, NJ 2011/ 242 (vervolging asielzoeker vanwege valse reisdocumenten; niet-ontvankelijkheid OM wegens schending van rechtsbeginselen, zoals redelijke en billijke belangenafweging, buiten art. 359a Sv om) –          Noot onder HR 29 maart 2011, NJ 2011/395 (gemachtigde raadsman en ongeldige betekening) –          Noot onder HR 19 april 2011, NJ 2011/ 297  (invulling noodzaak-criterium bij afwijzing getuigenverzoek) –          Noot onder HR 5 april 2011, NJ 2011/357 (bevoegdheid verkeersassistenten) –          Noot onder HR 26 april 2011, NJ 2011/360 (uitdrukkelijk onderbouwd standpunt inzake de strafmaat) –          Noot onder HR 22 maart 2011, NJ 2011/342 (opzet bij medeplichtigheid) –          Noot onder HR 22 maart 2011, NJ 2011/341 (medeplichtigheid bij en tot) –          ‘Over volle of marginale toetsing van OM-beleid in 12 Sv-zaken: haalbaarheid, opportuniteit of opportunisme? In  Levend strafrecht,   liber amicorum Ybo Buruma, Kluwer 2011, pp. 481-490 –          ‘Ongemakken bij het politieverhoor. Noot bij Antilliaanse zaak HR 19 april 2011, LJN: BP3870’,  in  Universalis. Liber amicorum Cyrille Fijnaut, Intersentia, Antwerpen 2011, pp. 241-248 –          “Het eetcomplot. De rechter als verdachte in het Wilders proces”, G.A. van Oorschot, Amsterdam 2011, 142 pp. –          Noot onder HR 7 juni 2011, NJ 2011/ 375 (derdenwerking Salduz; tonen litteken ttz) –          Noot onder HR 31 mei 2011, NJ 2011/ 374 (onderzoek dashboardkastje bij onderzoek naar identiteit) –          Noot onder EHRM 14 oktober 2010, NJ 2011/386 (Brusco vs Frankrijk; raadsman tijdens politieverhoor?) –          Noot onder EHRM 2 september 2010, NJ 2011/385 (Iorgov vs Bulgarije; post-Kafkaris; levenslange gevangenisstraf zonder uitzicht op vrijlating) –          Noot onder Hof Amsterdam 10 december 2010,  NJ 2011/ 396    (vaststellingsovk) –          Noot onder Hof Den Bosch 26 mei 2011, NJ 2011/397 (Bossche zwemlaar, ontucht met kinderen) –          Noot onder HR 31 mei 2011, NJ 2011/ 412 (onrechtmatige bewaring DNA-profiel) –          Noot onder HR 31 mei 2011, NJ 2011/ 413 (onrechtmatige afname, reeds in DNA-bank opgenomen) –          Noot onder HR  14 juni 2011, NJ 2011/414 (denaturering verklaring verdachte) –          Noot onder HR 5 juli 2011, NJ 2011/415 (uos mbt onbetrouwbaarheid getuige) –          Noot onder HR 12 juli 2011/NJ 2011/433 (begrip geldtransactiekantoor) –          Noot onder HR 5 juli 2011, 2011/118 (vervolg Rb Maastricht;  doorbreking beroepsgeheim bij overlijden patiënt) –          Noot onder Hof Arnhem 18 mei 2011, NJ 2011/442 (toetsing na cassatie; TBS bij weigerachtige observandus) –          Noot onder HR 13 september 2011, NJ 2011/556 (Geen relativering van schending Salduz-norm, altijd bewijsuitsluiting) –          Noot onder HR  27 september 2011, NJ 2011/557 (ten onrechte afluisteren in PI, geen bewijsuitsluiting of n.o. OM, verhouding artt. 6 en 8 EVRM)

 • –          Noot onder EHRM 30 juni 2009, NJ 2010, 8 (Schneider vs Frankrijk; toegang tot de rechter, verplichte vooruitbetaling belemmering voor hoger beroep?) –          Noot onder EHRM 13 oktober 2009, NJ 2010, 92 (Dayanan vs Turkijje; consequenties van Salduz; geen rechtsbijstand, verdragsschending ondanks zwijgen van verdachte) –          Noot onder Rechtbank Roermond 9 oktober 2009 e.a., GJ 2010/13*   (seksueel misbruik in hulpverleningsrelaties) –          Noot onder HR 17 november 2009, NJ 2010, 143 (zaak Hoogerheide; afstand van recht op rechtsbijstand door hof aangenomen zonder via een ‘indringende toets’ te hebben onderzocht of verdachte de draagwijdte van zijn keuze begreep) –          Noot onder Rechtbank Assen  21 januari 2010 en Rechtbank Maastricht  5 november 2009 2010/31*  (verhouding IGZ-OM; doorbreking medisch beroepsgeheim naar huidig en nieuw recht ingevolge Awb en Wubhv) –          Noot onder HR 8 december 2009, NJ 2010, 174 (gemachtigde raadsman en ad info gevoegde feiten), HR 8 december 2009, NJ 2010, 175 (mondelinge bezwaren tegen vonnis en niet gemachtigde raadsman) en HR 5 januari 2010, NJ 2010, 176* (aanhoudingsverzoek en aanwezigheidsrecht) –          “Wubhv in de eindfase: waar bleef de vertrouwelijkheid?”, in TvGr 2010/ 3, p. 180 (over geheimhoudingsplicht in relatie tot zorginstelling, IGZ en OM), samen met J.G. Sijmons –          Noot onder College van Beroep voor het bedrijfsleven 11 februari 2010, 2010/ 50 (Ziekenhuis A vs de Nederlandse Zorgautoriteit; noot: Nza niet bevoegd tot inval in ziekenhuis en tot inzage in medische dossiers, eerst aanwijzing-procedure, betekenis en reikwijdte van verschoningsrecht, medewerkingsplicht ogv Wmg en Awb), ook in TvGr 2010/3, p. 212. –          Noot onder HR 2 februari 2010, NJ 2010, 246 (weigering oproeping CIE-informant door OM ondanks bevel rechter) –          Noot onder HR 19 januari 2010, NJ 2010, 277-281* en andere uitspraken (mensenhandel; onthouden van stukken; regie bij verhoor; wederrechtelijk verblijf; meldingsplicht; ontneming) –          Noot onder Beslissing van Regionaal Tuchtcollege Zwolle 4 maart 2010, 2010/62 (niet behandelend arts betrokken bij medische stervensbegeleiding van zijn moeder in verpleeghuis, onvoldoende distantie) –          Noot onder Rechtbank Rotterdam, LJN BM 2517, TvGr 2010/5, nr. 22, pp. 402-406 (inzage in medisch dossier van overleden dochter bij OM, veronderstelde toestemming, verhouding strafrechtelijke en civielrechtelijke procedure). –           “De beklagprocedure van art. 12 Sv en de onderkant van het handhavingsbeleid”, column, Strafblad 2010/3, pp. 173-175. –          Noot onder HR 18 mei 2010, NJ 2010, 439 (strafvervolging in afwijking van OM-richtlijnen, motiveringsplicht) –          Noot onder HR 29 juni 2010, NJ 2010, 440, 441 en 442* (uitlokking door CIE-informant, onvoldoende leiding van politie en OM, Zwolsman- en Karmancriteria, Schutznorm) –          Noot onder EHRM 6 januari 2010, NJ 2010, 448 (Fernández-Huidobro vs Spanje; onpartijdigheid onderzoeksrechter, herstel ter zitting van verzuimen in het vooronderzoek, wetsontwerp versterking positie van de rechter-commissaris) –          Noot onder HR 6 juli 2010, NJ 2010/509, 510 en 511* (horen van minderjarige getuigen, belangenafweging, beperking ondervragingsrecht, compensatie) –          Noot onder HR 13 juli 2010, NJ 2010/572 (mishandeling door politieambtenaren te Curaçao als foltering aangemerkt; vonnis dient inhoud bewijsmiddelen te bevatten) –          Noot onder EHRM 5 januari 2010, NJ 2010/604  (Diallo vs Zweden; geen tolk bij 1e politieverhoor) –          Noot onder EHRM  30 maart 2010, NJ 2010/619 (Prado Bugallo vs Spanje; herziening na EVRM-schending; onrechtmatige telefoontap) –          Noot onder HR 12 oktober 2010, NJ 2010/ 624 (insluitingsfouillering; valt onder aftasten aan de kleding ook het zoeken in een schoudertas?) –          Noot onder College van Beroep voor het bedrijfsleven 2 augustus 2010, 2010/125, ook herdrukt in 2010, afl. 8, pp. 838-840 (DBC-tariefstructuur, medisch beroepsgeheim, vermelding code op declaraties) –          Noot onder HR 16 november 2010, NJ 2010/676 (zaak Sint Maarten, trap rechercheur tijdens verhoor; niet-ontvankelijkheid OM?)

 • –          Noot onder EHRM  (Grote Kamer) 12 februari 2008, NJ 2009, 90  (Kafkaris vs Cyprus; levenslange gevangenisstraf zonder reëel uitzicht op invrijheidstelling in strijd met Nederlands recht en op gespannen voet met EVRM?) –          Noot onder HR 9 december 2008, NJ 2009, 95  (redelijke termijn;  de regel dat zelfs voor uitzonderlijke gevallen geen plaats meer is voor niet ontvankelijkheid vindt onmiddellijk toepassing; terugwijzing naar hof die oude regel toepaste) –          Noot onder HR 21 oktober 2008, GJ 2009/10 (Erasmus MC,  veronderstelde toestemming onderdeel van zeer uitzonderlijke omstandigheden?, ernstig vermoeden van verwijtbaar medisch falen gelijk te stellen met verdenking van ernstig strafbaar feit?) –          Noot onder HR 9 december 2008, NJ 2009, 157 (dubbele kindermoord te Tolbert; opzet, vw.opzet, ontoerekenbaarheid, culpa in causa bij drugsgebruik) –          “Art. 12 Sv-procedure: de kracht van het hof is tevens zijn zwakte”, in: Rijnhard Haentjens (red), ‘Saluut! Opstellen over (straf) wetgeving”, liber amicorum Jan Verheul, Nijmegen 2009, pp. 61-66. –          Noot onder HR 10 februari 2009, NJ 2009, 167 (Van Vondel; herziening na arrest EHRM; schending van art.8 EVRM vanwege onrechtmatig door particulier afgeluisterde gesprekken leidt niet tot schending van art. 6, geen bewijsuitsluiting, wel strafvermindering) –          Noot onder HR 31 maart 2009, NJ 2009, 247 (wijziging tll ttz, hetzelfde feitencomplex, nieuwe criteria) –          Noot onder HR 3 maart 2009, 2009/63 (vervolg op 2008/19 Rb Zutphen; bevel uitlevering gevoelige gegevens; indirecte informatie over iemands gezondheid) –          Noot onder HR 26 mei 2009, 2009/82 (Leids UMC, vermoeden van kindermishandeling, Münchausen bij proxy; weigering ziekenhuis dossier af te geven ondanks instemming moeder; alleen collectief belang als grondslag medisch beroepsgeheim) –          Noot onder HR 30 juni 2009, NJ 2009, 349   (raadsman bij politieverhoor, post-Salduz I, bespreking algemene beschouwingen) –          Noot onder HR 30 juni 2009, NJ 2009, 350 en 351* (raadsman bij politieverhoor, post-Salduz II, bespreking cassatiemiddelen, overgangsrecht) –          Noot onder Rechtbank Middelburg 23 juni 2009, 2009/117   (vorderen gevoelige medische gegevens van huisartsenpost, verboden gegevens en onderzoeksbelang, beklag tegen inbeslagneming) –          “Naar een modern strafproces: minder bestraffing, meer publieke verantwoording”, column in: Strafblad 2009/5, pp. 493-494. –          Noot onder rechtbank Almelo 29 mei 2009, NJ 2009, 483 (hulp bij zelfdoding door Stichting Vrijwillig Leven, geen noodtoestand ondanks weigering arts, belang van medische begeleiding, andere methoden van versterven onder medische begeleiding) –          Noot onder EHRM 22 april 2008, NJ 2009, 507 (Portmann vs la Suisse;  spontane bekentenis als bewijsmiddel na Salduz, aanvang van het verhoor) –          Noot onder EHRM 24 juli 2008, NJ 2009, 508* en 509 (André e.a. vs France en Jacquier vs France; doorzoeking bij advocaat die geen verdachte is; wel en geen schending van art. 8 EVRM –          “Politiegeweld en publieke verantwoording”, in: M. Borgers e.a. (red), Politie in beeld, liber amicorum Jan Naeyé, Wolf Nijmegen 2009, pp. 293-306. –          EHRM 24 maart 2009, NJ 2009, 534 m.nt. Schalken (Poppe vs Nederland; betrokkenheid bij berechting medeverdachte; onpartijdigheid rechter?) –          Noot onder EHRM 21 april 2009, NJ 2009, 557 (Marttinen vs Finland; samengaan van strafrechtelijk en fiscaal onderzoek; strijd met zwijgrecht en verbod op zelfincriminatie?) –          Noot onder HR 13 oktober 2009, NJ 2009, 604 (recht op kopie van processtukken)

 • –          Noot onder HR 2 oktober 2007, GJ 2008/18 (dokterstelefoon valt onder medisch beroepsgeheim) –          Noot onder Rechtbank Zutphen  20 november 2007, GJ 2008/19 (ovj vordert ten onrechte medische gegevens van ziekenhuis; waarheidsvinding vs beroepsgeheim) –          “Kreeg Peter R. de Vries steun vanuit Aruba?”, (opinie over “ bekentenis” van Joran van der Sloot via undercoveroperatie), de Volkskrant van 9 februari 2008 –          “Getapte Hells Angels terecht vrijuit? Over het beroepsgeheim van de advocaat en de meeluisterende overheid”, NJB 2008/7, pp. 383-385 –          Noot onder HR 20 februari 2007, HR 30 oktober 2007 en HR 30 oktober 2007, NJ 2008, 113, 114 en 115* (verschoningsrecht notaris, inbeslagneming computer op advocatenkantoor, selectie bij doorzoeking door R-C) –          Noot onder HR 24 april 2007, NJ 2008, 145 (verhouding zittingsrechter tov vooronderzoek, gesloten stelsel van rechtsmiddelen) –          “De wet geldt ook voor de fiscus”, opinie in NRC-Handelsblad d.d. 28 maart 2008 (over arrest HR waarin gebruik van gestolen informatie in de KB Lux-affaire toelaatbaar wordt geoordeeld) –          “Rechters moeten vechten tegen vooroordelen”, opinie over Lucia de B. en het rapport-Knigge in de Volkskrant van 7 april 2008 –          Noot onder HR 12 februari 2008, NJ 2008, 248 (politiegeweld bij aanhouding) –          Noot onder HR 18 maart 2008, NJ 2008, 264 (hulp bij zelfdoding door suicidecounselor van stichting De Einder) –          Noot onder HR 10 april 2007, NJ 2008, 386 (bron Cie-informant, afwijzing verzoek horen NN-getuige) –          Noot onder HR 18 december 2007, NJ 2008, 397 (OM niet ontvankelijk na vervolging van feiten waarover in art. 12 Sv-procedure niet was geklaagd) –          Noot onder HR 15 april 2008, NJ 2008, 453 (te laat gevoerd verweer inzake betekeningsgebrek in strijd met eisen van behoorlijkheid en doelmatigheid) –          Noot onder HR 8 juli 2008, NJ 2008, 455 (nemo tenetur; mogen bij IND afgelegde verklaringen in daarop volgende strafzaak worden gebruikt?) –          Noot onder EHRM  5 februari 2008, NJ 2008, 499 (Ramanauskas vs Litouwen; uitlokking van corrupte ovj; particuliere opsporing) –          Noot onder HR 27 mei 2008, GJ 2008/116 (verschoningsrecht apotheker, niet bij fraude) –          Noot onder HR 16 september 2008, GJ 2008/138 (MS-patiënt die zelf hennep teelde op grond van noodtoestand niet strafbaar) –          “Kunstexceptie en strafbare meningsuiting”, noot onder EHRM      (Vereinigung Bildender Künstler vs Austria), in: Liber amicorum Constantijn Kelk, A. Franken (red), Constante waarden, Pompe Reeks, Boom 2008, pp. 637-646 –          Noot onder HR 22 april 2008, NJ 2008, 591, 592 en 593* (geuridentificatieproef niet volgens regels uitgevoerd, reden voor herziening?) –          Noot onder HR 13 mei 2008, NJ 2008, 627 en 628* (DNA-onderzoek ook bij minderjatige veroordeelden? Verdrag voor de Rechten van het Kind. Cassatie in het belang der wet)

 • –          Noot onder HR 28 maart 2006, NJ 2007, 38 (zaak Van Osch, vervolg op NJ 2004, 263; verklaringen afgelegd tegenover detentie-informant i.c. toelaatbaar; undercover-agent als bedreigde getuige?) –          Noot onder HR 12 september 2006, NJ 2007, 121 (overzicht jurisprudentie inzake uitdrukkelijk onderbouwde standpunten ex art. 359 lid 2 Sv; verweren inzake geuridentificatieproef en onmogelijkheid aanwezig te zijn op tijd en plaats van delict) –          Noot onder HR 4 april 2006, NJ 2007, 144 (Content; uitgifte en dekking van personeelsopties door aankoop aandelen met gebruik van voorwetenschap) –          Noot onder 2 beschikkingen Rb Rotterdam d.d. 13 februari 2007, GJ 2007/41 en 42 (Erasmus MC, medisch beroepsgeheim; doorbreking verschoningsrecht na overlijden van patiënt – ja en nee – toegestaan bij vermoeden van medische fout als strafbaar feit; ‘zeer uitzonderlijke omstandigheid’ of veronderstelde toestemming van overledene?) –          Noot onder EHRM 17 november 2005, NJ 2007, 150, Monika Haas vs Duitsland (ondervragingsrecht geschonden, geheime en anonieme informant, relatie met nieuwe AIVD-wetgeving) –          Noot onder EHRM 11 juli 2006, NJ 2007, 226, Jalloh vs Duitsland (braakmethode als opsporingsmiddel in strijd met art. 3, onmenselijke en vernederende behandeling, en met art. 6, nemo tenetur-beginsel) –          “De rechtsorde moet geregeld worden geschokt. Over abstracte normen, concrete uitzonderingen en de noodzaak van voorlopige hechtenis”, in Advocatenblad van 11 mei 2007, pp. 266-270 –          Noot onder HR 5 september 2006,  NJ 2007, 336 (Rotterdamse terroristen-zaak, toelaatbaarheid AIVD-informatie in strafproces, als startinformatie en als bewijs, relatie met nieuwe Wet afgeschermde getuigen, spanning met art. 6 EVRM) –          Noot onder HR 20 maart 2007, NJ 2007, 398 (ambtshalve cassatie, HR reageert niet op ambtshalve opmerking van A-G) –          Noot onder EHRM 5 januari 2006, NJ 2007, 403, Schmidt vs Duitsland (bloed- en speekselafname tbv DNA-onderzoek niet ism EVRM, verband met Jalloh-zaak) –           Noot onder HR 19 december 2006, NJ 2007, 411 (fiscale “inkeerbepaling” geldt niet voor medeplegers en feitelijk leidinggevers) –          Noot onder HR 5 juni 2007, NJ 2007, 424 (proces had niet mogen worden afgesloten nu verdachte blijkens zijn laatste woord zijn raadsman wegens verschil van mening had ontslagen) –          Noot onder HR 20 februari 2007, NJ 2007, 435 (hoorrecht minderjarige bij zedendelict) –          Noot onder HR 19 juni 2007, NJ 2007, 507 (wat houdt een bekentenis in? Over de kloof tussen rechtspraak en samenleving) –          Noot onder EHRM  1 maart 2007, NJCM-Bulletin 2007/6, pp. 850-855 (Geerings vs Nederland; ontneming bij vrijspraak in strijd met onschuldpresumptie) –          Noot onder EHRM 15 mei 2007, NJ 2007, 618 ( Ramsahai vs Nederland, Grand Chamber, onderzoek naar dodelijk politiegeweld niet adequaat en niet voldoende onafhankelijk; beslissing in kader van art. 12 Sv hoeft niet openbaar te zijn) –          “Er zijn veel te veel studenten en te veel hoogleraren”, opinie in Het Betoog, de Volkskrant van 8 december 2007 –          Noot onder EHRM 5 juli 2007, NJ 2007,  632 en 633* (Kanzi en Hendriks vs Nederland; gronden voor voorlopige hechtenis. Geschokte rechtsorde en ‘public disorder’. Geen schending art. 5 EVRM. Klacht niet-ontvankelijk)

 • –          “De jurist en de kunstenaar: waartoe verschillen in denkstijl kunnen leiden”, essay, NJB 2006, p. 70-73 –          “Over de toga en het pak van de manager”, reactie op brief van Leo de Wit, hoofdofficier van justitie te Amsterdam, NJB 2006/13, p. 754 en 755. –          Noot onder HR 22 november 2005, NJ 2006, 219 (HR gaat om; het pv ttz geldt voortaan als kenbron van verklaringen verdachte, en niet de uitspraak) –          Noot onder EHRM 10 november 2005, NJ 2006, 239 (Bocos Cuesta, verklaringen van niet ondervraagde minderjarige getuigen-slachtoffers konden in casu niet voor het bewijs worden gebruikt; verschil met zaak Scheper) –          Noot onder HR 21 maart 2006, NJ 2006, 246 (invoer van 2,3 kg cocaïne levert geen geschokte rechtsorde op) –          Noot onder HR 8 november 2005, NJ 2006, 537 (bewijsmotivering t.a.v. tijdsberekening en spiegelconfrontatie) –          “Commissie Posthumus overspeelde haar hand in de zaak van de Schiedammer parkmoord” (over de buitensporigheid van de reacties op het optreden van gedragsdeskundige Bullens), in NJB 2006/40, p. 2297, met naschrift bij reactie prof. van Koppen in NJB 2006/42, p. 2419 –          “Het rechterlijk vonnis als onvoltooid verhaal”, in: Gaakeer, Goslings en Van der Ouderaa (red), Spiegels voor rechters. Beschouwingen over literatuur en recht, Prinsengrachtreeks 2006/1, Ars Aequi Libri, Nijmegen 2006, pp. 45-50 –          Noot onder HR 9 mei 2006, Gezondheidszorg Jurisprudentie 2006/124    (zaak-Savanna; medisch beroepsgeheim en opsporingsbelang; beperkte inzage door onafhankelijke deskundige) –          Noot onder HR 4 oktober 2005, NJ 2006, 611 (vordering gvo tegen onbekende verdachte om verjaring te stuiten) –          Noot onder HR 18 april 2006, NJ 2006, 645 (geen uitwerking bewijsmiddelen ogv art. 359 lid 3 Sv als verdachte heeft bekend, tenzij vrijspraak is bepleit) –          Noot onder EHRM 1 maart 2006, NJ 2006, 661 (Sejdovic, aanwezigheidsrecht, na veroordeling bij verstek mogen geen hoge eisen aan toegang tot appèlrechter worden gesteld) –          Noot onder HR 17 januari 2006, NJ 2006, 662 (tweemaal verstek, fictieve afstand van aanwezigheidsrecht ism recht op eerlijk proces?) –          Noot onder Hof Leeuwarden 17 oktober 2006, Gezondheidszorg Jurisprudentie 2006/ 147 (medicinale hennep; conflict van plichten bij patiënt die eigen hennep teelt)

 • –          “Alleen klagen als er al geklaagd is”, noot onder EHRM 6 juli 2004 (Smith vs Nederland), in NJCM-Bulletin 2005/1, pp. 60-65 –          “Het ressortsparket: nog steeds het vergeten OM?”, in Trema 2005/1, pp.10-12 (voordracht bij de benoeming van Egbert Myjer tot rechter in het Europese Hof voor de Rechten van de Mens) –          Noot onder HR 7 december 2004, NJ 2005, 71 (Clickfonds-zaak, OM ten    onrechte niet-ontvankelijk verklaard wegens misleiding rechter; is voor misleiding opzet OM vereist?) –          “De plicht om af te zien van het verschoningsrecht of: waar het medische beroepsgeheim moet wijken voor de opsporing. Beschouwingen naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad d.d. 29 juni 2004” (samen met W.L.J.M. Duijst), in Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2005/2, pp. 124-134 –          Noot onder HR 12 oktober 2004, NJ 2005, 120 (geen cassatieberoep OM tegen beschikkingen; inzage toegestaan van stukken die geen processtukken zijn) –          Noot onder HR 2 november 2004, NJ 2005, 274 (eisen te stellen aan feitelijke en persoonlijke omstandigheden die van belang zijn voor de strafmaat en de strafmotivering) –          Noot onder HR 2 november 2004, NJ 2005, 275 (voorarrest in andere strafzaak is niet redengevend voor de bewezenverklaring) –          “Bewijs in strafzaken en de heimelijke gedachten van het OM”, opinie in Nederlands Juristenblad 2005/35, pp. 1838-1839 –          “Zijn Nederlanders eerder levensmoe dan Belgen? Een korte vergelijking tussen de Nederlandse en Belgische euthanasiewet met betrekking tot hulp bij zelfdoding”, in Jordaans/Mevis/Wöretshöfer (red), Praktisch Strafrecht, liber amicorum J.M. Reijntjes, Nijmegen 2005, pp.521-524 –          Noot onder EHRM 24 juli 2003, NJ 2005, 550 (Smirnova, criteria voor voorarrest en eventuele afwijzing van alternatieven) –          Noot onder EHRM 5 april 2005, NJ 2005, 551 (Scheper, ondervragingsrecht getuigen in zedenzaak, voldoende ander bewijs?)

 • –          Noot HR 28 maart 2003, NJ 2004, 71 (civiele kamer, Mink K. vs de Staat, prevaleert inlichtingenplicht van OM c.q. minister jegens BVD/AIVD c.q. parlement boven nakoming van aan burger gegarandeerde absolute geheimhouding?) –          Noot HR 9 december 2003, NJ 2004, 167 (procedure op tegenspraak cfm art.279 Sv blijft op tegenspraak, wel telkens na aanhouding nieuwe machtiging nodig; aanvang beroepstermijn) –          Noot EHRM 3 november 2002, NJ 2004, 262 (Allan) en HR 9 maart 2004, NJ 2004, 263 * (Jacqueline van O., criteria toelaatbare inzet informant in Huis van Bewaring; vragen mbt onbetrouwbaarheid getuige zijn toelaatbaar, ook als die zijn gebaseerd op stukken uit een andere strafzaak) –          “Rechterlijke denkpatronen als valkuilen: over zes grote zaken en derzelver bewijs” (samen met P.J. van Koppen), in J.W. de Keijser en H. Elffers (red), Het maatschappelijk oordeel van de strafrechter. De wisselwerking tussen rechter en samenleving. Den Haag 2004, pp. 85-132 –          Noot HR 9 december 2003, NJ 2004, 273 (seksuele telefoonterreur openbare schennis van de eerbaarheid?) –          “Politiek zit rechters dwars” (over weigering rechtbank Haarlem bolletjesslikkers in bewaring te stellen), opinie in Trouw van 13 maart 2004 –          “Afgedaan is echt afgedaan. Nieuwe richtlijn over euthanasie schept duidelijkheid voor artsen” (samen met Esther Pans),  Medisch Contact 2004/22, pp. 902-904 –          “De minderjarige als getuige in strafzaken volgens het EVRM”, in K. Blankman en M. Bruning (red), Meesterlijk groot voor de kleintjes (liber amicorum Jaap Doek), Deventer 2004, pp. 227-242 –          Noot HR 20 januari 2004, NJ 2004, 508 (foutieve mededeling parket bij HR tast vervolgingsrecht OM niet aan; vertrouwensbeginsel) –          “Vrijheidsbeneming volgens het EVRM en de Nederlandse praktijk inzake het voorarrest”, in P.D. Duyx en P.D.J. van Zeben (red), Via Straatsburg (liber amicorum Egbert Myjer), Nijmegen 2004, pp. 257-268 –          Noot HR 7 oktober 2003, NJ 2004, 573 (ontneming na vrijspraak niet in strijd met onschuldpresumptie) –          EHRM 1 juni 2004, NJ 2004, 668 en 27 januari 2004, NJ 2004, 669* (Lorsé/Verhoek; aan kroongetuigen te stellen eisen) –          “Opdat de klager het gevoel krijgt dat hem recht wordt gedaan”, in: S.J.A.M. van Gend & G.J. Visser (red), Artikel 12 Sv, Prinsengracht-reeks 2004/2, Ars Aequi, Nijmegen 2004, pp. 11-14 –          Noot onder HR 9 november 2004, Gezondheidsrecht Jurisprudentie 2004/3, nr. 48 (Van Oijen)

 • –          Noot onder HR 28 mei 2002, NJ 2003, 142 (medeplegen van doodslag, ook bij passiviteit) –          Noot onder HR 24 december 2002, NJ 2003, 167 (Brongersma, geen noodtoestand bij hulp bij zelfdoding als patiënt niet ziek maar klaar met het leven is). –          Noot onder Brongersma-arrest, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2003/3, pp. 226-239. –          “Is het doen van de haatzaai-aangifte tuchtrechtelijk verwijtbaar?”, in: Gerard Spong en Oscar Hammerstein, Vervolg ze tot in de hel. De haat-zaai aangifte van Fortuyn, Balans 2003, pp. 130-148. –          Noot onder EHRM 3 mei 2001, NJ 2002, 354 (J.B. vs Zwitserland, onder dwang vorderen van documenten door fiscus in casu ism nemo tenetur) –          Noot onder HR 11 februari 2003, NJ 2003, 390 (verschijning van gemachtigde raadsman ter zitting dekt niet nietigheid van de dagvaarding) –          Noot onder HR 5 november 2002, NJ 2003, 488 (geestverruimende paddestoelen vallen na enige bewerking onder de Opiumwet) –          Noot onder HR 1 april 2003, NJ 2003, 497 (ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel na een vrijspraak is niet in strijd met de onschuldpresumptie) –          Noot onder EHRM 2 juli 2002, NJ 2003, 671 (S.N. vs Zweden) en HR 20 mei 2003, NJ 2003, 672 (ondervragingsrecht bij minderjarige slachtoffers in zedenzaken, compensatie, audiovisuele opnamen, toetsing door getuige-deskundige, close relatives geen echte getuigen) –          Noot onder HR 6 mei 2003, NJ 2003, 710 (Nedlloyd, voorkenniszaak, .bewijsregiem, verband met zaak tegen Cor B.)

 • –          “Minister van Justitie en OM: een “geschikte” verhouding? Over de schade die de bouwfraude nog meer aanrichtte”, opinie in Nederlands Juristenblad 2002/1, pp. 21-22 –          Noot onder HR 3 juli 2001, NJ 2002, 8 (nadere interpretatie Karman-arrest: niet-ontvankelijkheid OM alleen bij schending van fundamentele beginselen die de grondslagen van het strafproces raken, zoals mbt de verhouding OM en rechter; verschil in denkschema’s inzake vormverzuimen tussen rechtspraak HR en art. 359a Sv; relatie tussen EVRM-schending en betrouwbaarheid van het bewijs) –          Noot onder HR 5 juni 2001, NJ 2002, 46 (spot-forextransacties vallen onder Wte; het begrip “effecten”; problemen van wetsinterpretatie) –           “Uitlevering aan de VS, of de minachting voor ons rechtssysteem”,  in: Advocatenblad 2002/4, pp.150-153 –          Noot onder EHRM – NJ 2002, 101 (Lucà, gebruik enige getuigenverklaring uit vooronderzoek zonder gelegenheid tot ondervraging) –          Noot onder EHRM – NJ 2002, 102 (Rodriguez, gebruik startinformatie uit buitenland toelaatbaar, tenzij in strijd met art. 6 EVRM tot stand gekomen) –          Noot onder HR 17 april 2001, NJ 2002, 107 (motiveringsplicht bij betwisting deskundigheid tolk; effectuering ondervragingsrecht afhankelijk van de wens tot ondervraging, ook bij getuigenverklaring als enig bewijs?) –          “Regels parlementaire enquête voldoen niet meer”, opinie over nemo tenetur-beginsel tijdens bouwenquête in de Volkskrant van 22 maart 2002 –          “Maatschappelijke verantwoordelijkheid als onzichtbare waarde in het strafproces. Beschouwing naar aanleiding van de Puttense moordzaak”, in: Boonen/Cleiren/Foqué/de Roos, De weging van ’t Hart. Idealen, waarden en taken van het strafrecht (’t Hart-bundel), Kluwer, Deventer 2002, pp. 227-234 –          Noot onder EHRM – NJ 2002, 180 (Khan; Schending van art. 8 EVRM dwingt onder art. 6 EVRM niet zonder meer tot bewijsuitsluiting; ontkoppeling van onrechtmatigheid en sanctionering) –          Noot onder HR 2 oktober 2001, NJ 2002, 271 en HR 30 oktober 2001, NJ 2002, 272 * (vervolgingsbeslissing kan niet aan politieambtenaren worden gemandateerd) –          “Meineed en nemo tenetur”, column in Trema 2002/5, p. 215 –          Noot onder HR 12 maart 2002. NJ 2002, 317 (beschouwingen over betekenisvoorschriften, taak voor de Hoge Raad?) –          Noot onder HR 8 januari 2002, NJ 2002, 339  en HR 8 januari 2002, NJ 2002, 340 * (machtiging van raadsman impliceert dat de verdachte bekend wordt verondersteld met de datum van de zitting, in verband met het instellen van een rechtsmiddel) –          Noot onder HR 23 april 2002, NJ 2002, 338 (post-Bouterse, Hoge Raad handhaaft eerdere striktheid: zonder machtiging mag de raadsman geen verdediging voeren. Wanneer is er sprake van machtiging? Houdt niet machtiging ook afstand van het aanwezigheidsrecht in?) –          Noot onder EHRM 14 februari 2002, NJ 2002, 378 (Visser, onvoldoende grond voor anonimiteit van getuige, wijze van toetsen door EHRM) –          Noot onder HR 12 maart 2002, NJ 2002, 396 (toereikende motivering opgelegde geldboete ondanks draagkrachtverweer) –          “Onderzoekers bouwfraude staan niet boven de wet”, opinie in NRC Handelsdblad van 2 augustus 2002 –          Noot onder EHRM 20 december 2001, NJ 2002, 435 (P.S. tegen Duitsland, horen van kind bij vermeend seksueel misbruik als enige getuige, deskundigenrapport in strijd met art. 6 EVRM) –          Noot onder HR 25 juni 2002, NJ 2002, 518  (post-Karman II, weigering OM weigerachtige informant als getuige op te roepen niet bij wet voorzien, OM mag bevel weigeren, maar deswege wel niet-ontvankelijk) –          Noot onder HR 2 juli 2002, NJ 2002, 624 en HR 25 juni, NJ 2002, 625* (sanctionering vormverzuimen; strafvermindering na onrechtmatige fouillering c.q. huiszoeking)

 • –          “De overheid moet soms vervolgd worden”, opinie in NRC Handelsblad van 25 januari 2001 (n.a.v. rampen in Volendam en Enschedé) –          “Waarom wordt de gemeente Volendam niet vervolgd?”, editorial in Delikt en Delinkwent, februari 2001, pp. 115-117 –          “Het ‘privatiseringsgehalte’ van het strafrecht”, editorial in Tijdschrift Privatisering, februari 2001, p. 3 –          Noot onder HR 31 oktober 2000, NJ 2001, 238 (Meer en Vaart-verweer, over de dubbele paradox in de houding van de cassatierechter ten aanzien van de feiten) –          Noot onder HR 17 november 2000, NJ 2001, 261 (vervolg Habibe,  voor huiszoeking ter inbeslagneming in kader van internationale rechtshulp bleek achteraf toestemming te zijn verleend; A-G: betekenis van de toestemming) –          “Het wachten is op de anonieme rechter”, opinie in de Volkskrant van 21 april 2001 (over de zaak Mink K.) –          “Straf de pers voor haar rechtersrol”, opinie in Trouw/podium van 16 juni 2001 –          “OM heeft geen cultuur voor tegenspraak”, opinie in NRC Handelsblad van 18 juli 2001 (n.a.v. rapport Van de Bunt, Fijnaut en Nelen over post-Fort-onderzoek) –          Noot onder HR 27 februari 2001, NJ 2001, 499 (HR komt terug op eerder standpunt: anonieme verdachte mag alleen hoger beroep of cassatie instellen als hij zijn identiteit bekend maakt) –          Noot onder HR 26 juni 2001, NJ 2001, 564 (Puttense moordzaak, derde herzieningsverzoek, heropening strafproces, is herziene mening van getuige-deskundige een novum?) –          “Privatisering van de opsporing”, editorial in Tijdschrift Privatisering 2001/4, p. –          “Over joint investigation teams, Europol en het toezicht op hun gemeenschappelijke acties”, in Delikt en Delinkwent, oktober 2001, pp. 831-846 (samen met Maarten Pronk). In vertaling ook verschenen in European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 1/2002, pp. 70-82 –          “Minister kan schikking in bouwfraude niet terugdraaien”, opinie in de Volkskrant van 20 november 2001 –          Noot onder HR 6 februari 2001, NJ 2001, 669 (formele rechtskracht administratieve beschikking in strafrecht; disharmonieën tussen bestuursrecht, strafrecht en privaatrecht) –          “Privatisering van de dood?”, editorial in Delikt en Delinkwent, november 2001, pp. 911-913

 • – “Rechter of wetgever”, in: Delikt en Delinkwent, januari 2000, pp. 1-5 –          “Staan er niet teveel dokters rond het bed?”in: J.M. Barendrecht, A.F.M. Brenninkmeijer, N.J.H. Huls en M.A. Kleiboer (red), Rechtspleging, samenleving en bestuur: een gerichte onderzoeksagenda, Utrecht 2000, pp. 99-100. –          Noot onder HR 18 mei 1999, NJ 2000, 104 (4M-proces; procesduur in cassatie, observatie en privacy, inzage van interne documenten van OM door de verdediging, proceshouding en nemo tenetur) –          Noot onder HR 18 mei 1999, NJ 2000, 105 (4M-proces; afwijzing verzoek politie-infiltranten te horen, afroomboete i.p.v. profijtontneming hoewel OM geen geldboete had gevorderd, onderscheid straf en maatregel) –          Noot onder HR 18 mei 1999, NJ 2000, 106 (4M-proces; wijze van verhoor van politie-infiltrant door R-C, onmiddellijkheidsbeginsel, alle getuigen op de zitting?, afscherming identiteit politie-infiltrant enkel vanwege opsporingsbelang?) –          Noot onder HR 18 mei 1999, NJ 2000, 107 (4M-proces; optreden Nederlands infiltratieteam op Turks grondgebied, internationale samenwerking politie en justitie, op volkenrecht gebaseerde toestemming, rechtmatigheid van in het buitenland verkregen bewijs, toetsing aan eigen recht en aan mensenrechten) –          Noot onder HR 18 mei 1999, NJ 2000, 108 (4M-proces; afwijzing verzoek R-C op zitting te horen om hem daar over door hem genomen beslissingen verantwoording te laten afleggen) –          “Naar een open systeem van strafvordering”, in: Delikt en Delinkwent, maart 2000, pp. 247-253. –          Noot onder HR 30 november 1999, NJ 2000, 216 (meldingsplicht voor artsen in zaken van euthanasie, afgeven van valse overlijdensverklaring en nemo tenetur-beginsel) –          “Rechter en executie”, in: Delikt en Delinkwent, juni 2000, pp.551-556. –          Noot onder HR 9 november 1999, NJ 2000, 422 (zaak-Demei, corruptie gedeputeerde, burgerinfiltrant, afluisteren door journalist, door particulier onrechtmatig verkregen bewijs, plaatsen telefoontap met valse sleutel en na valse bommelding, deal met een medeverdachte) –          “Vrij spel voor marktwerking in het gokwezen?” in: Nederlands Juristenblad 2000/27, pp. 1319-1320 –          “Liberalisering van casinospelen in Nederland: moraliteit of marktconformiteit?” in: Tijdschrift Privatisering, augustus 2000/7, nr. 4, pp. 10-15 –          Noot onder HR 27 juni 2000, NJ 2000, 503 (Puttense moordzaak, geen novum, herzieningsaanvrage kennelijk ongegrond) –          Noot onder HR 4 januari 2000, NJ 2000, 537 (disharmonie tussen civiel en strafrecht, verduistering van obligaties, beperkt verschoningsrecht voor accountant, geheim karakter van accountantsrapport, beletten van vragen aan accountant, gebrekkige controle door Stichting Toezicht Effectenverkeer) –          Noot onder HR 7 maart 2000, NJ 2000, 539 (grensoverschrijdende observatie in strijd met art. 40 Schengenakkoord, geen aantasting van rechtens te beschermen belang, geen specificatie van Schutznorm) –          Noot onder HR 8 februari 2000, NJ 2000, 538 (pseudokoop in Nederland met Duitse politieman, actie voorbereid in Duitsland, toetsing aan Nederlands recht, beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit, rechter niet tot controle in staat als OM aanbiedt om Duitse autoriteiten ter zitting te horen?) –          Noot onder HR 21 maart 2000, NJ 2000, 540 (Murillo, uitlevering, vermoeden van schuld, foltering in verleden en toekomst, politiek delict) –          Noot onder HR 22 februari 2000, NJ 2000, 557 (binding OM aan eigen beleid: mag het alleen afwijken van richtlijn indien die afwijking daarin uitdrukkelijk is genoemd?) –          Noot onder HR 9 mei 2000, NJ 2000, 646 (bepalen van nieuwe straf bij partieel appèl) –          “Onderzoek rechter moet aan gijzeling voorafgaan” (over journalistiek verschoningsrecht, zaak-Voskuil), opinie in NRC/Handelsblad van 26 september 2000 –          “Ook zorgvuldige rechters kunnen soms dwalen” (over derde herzieningsverzoek in Puttense moordzaak), opinie in NRC/Handelsblad van 23 oktober 2000 –          “Grensverleggend vonnis in Brongersma-zaak terecht aangevochten”, opinie in de Volkskrant van 7 november 2000 –          “Criminaliteit en toezicht op de financiële sector”, editorial in Delikt en Delinkwent, december 2000, pp. 955-959 –          “De pers als rechter”, column in Status Quo, december 2000 –          Noot onder HR 4 april 2000, NJ 2000, 735 (veiligheidsfouillering, geen onrechtmatig verkregen bewijs, noot onder 736) en HR 21 maart 2000, NJ 2000, 736 (herstel misslag in de bewijsvoering, formele grondslagleer: wanneer is afwijking toegestaan? Kennelijke vergissing in de bewezenverklaring; mag de rechter de grondslag van door de politie toegepaste dwangmiddelen wijzigen?) –          HR 26 september 2000, NJ 2000, 739 (geen uitlokking bij aankoop cocaïne door verbalisant)

 • – “Huiszoeking in ziekenhuis: wanneer weegt opsporingsbelang zwaarder dan medisch beroepsgeheim?” , in: Tijdschrift voor gezondheidsrecht 1999/2, pp. 96-101 – “Een nieuwe OM-voorzitter, een nieuw geluid?, in: Delikt en Delikwent 1999/4 (editorial), pp.281-286 – “Toekomstige wetgeving inzake witwassen: over oude en nieuwe bezwaren”, in: Delikt en Delikwent 1999/4, pp. 287-310 – Noot onder HR 13 oktober 1998, NJ 1999, 177 (Wots en vi) -“Nijmeegs publiekrecht, bestaat dat?” in: J.H.A. Lokin en T.M. Schalken, Nijmeegs recht bestaat (niet)”, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Rëunistenkring Rechten, Nijmegen 1999, pp. 9-16 – Noot onder HR 6 oktober 1998, NJ 1999, 308 en HR 23 februari 1999, NJ 1999, 309 (Motivering bij draagkracht) – Noot onder HR 1 december 1998, NJ 1999, 310 (Motivering bij vervangende hechtenis) – “De digitale rechtsstaat”, column voor internet (NBLC), wetwegwijzer, april 1999 – “Vertrouwen in de rechter?”, column in Trema 1999/6, p. 197 – “Digitaal onderwijs”, column voor internet (NBLC), wetwegwijzer, juni 1999 – Noot onder HR 26 januari 1999, NJ 1999, 537 (Aanwezig hebben van vuurwapen, onderzoeksplicht rechter) – Noot onder HR 6 april 1999, NJ 1999, 565 (Octopus-proces; onrechtmatige toezegging aan kroongetuige, daaraan te verbinden  sancties: niet-ontvankelijkheid, bewijsuitsluiting, strafvermindering) – Noot onder HR 6 april 1999, 566 (Octopus-proces; beleidsvrijheid Openbaar Ministerie en rechtsbeginselen, verhouding rechter-wetgever) – Noot onder HR 1 juni 1999, NJ 1999, 567 (Karman. Octopus-proces, niet-ontvankelijkheid ook mogelijk als verdachte niet concreet in zijn belangen is geschaad; minachting voor de rechter?) – Noot onder HR 2 februari 1999, NJ 1999, 554 (Vereiste van een vergunning ingevolge ingevolge art. 6 Wet toezicht effectenverkeer 1995 niet in strijd met art. 59 EG-Verdrag, vrij verkeer van diensten) – “Sturing en controle van de politie: lokale klachtenregelingen” (samen met J. Naeyé), in: C. Fijnaut e.a. (red), Politie. Studies over haar werking en organisatie, Alphen aan den Rijn 1999, pp. 127-162 – ‘Wil de echte waarheid opstaan?’, column in Trema 1999/7, p. 249 – ‘Réveil van een nieuwe preutsheid?’, column in Nemesis 1999/5, p. 184 – ‘IJdelheid is niet strafbaar’, boekbespreking in de Amsterdamse Boekengids 1999/19, pp. 9-11 – ‘Rechten zedendelinquenten mogen niet altijd heilig zijn’, opinie in NRC Handelsblad van 16 augustus 1999 – ‘Gevraagd: rechter als produktiemedewerker (m/v)’, opinie in Nederlands Juristenblad 1999/32, p. 1558 – ‘De maakbaarheid van het strafrecht. Over schijn en werkelijkheid bij het uitoefenen van verantwoordelijkheden in de strafrechtspleging’, in: Delikt en Delinkwent, november 1999, pp. 851-867 – ‘Interactief gokken’, column voor internet (Biblion), wetwegwijzer, december 1999

 • – ‘Strafrecht hoeft niet te worden gewijzigd’ (Zaak Tjoelker), in: NRC Handelsblad (opinie) van 12 januari 1998 – Noot onder HR 1 juli 1997, NJ 1998, 49 (Parket-secretaris, mandatering dagvaardingsbevoegdheid) – Noot onder HR 13 mei 1997, NJ 1998, 152 (Zaanse verhoormethode) – “Sorgdrager te bemoeizuchtig”, in: de Volkskrant (opinie affaire Steenhuis) van 27 januari 1998. – “Bij ontslag PG botsen rechtsstelsels”, in: NRC Handelsblad (opinie affaire Steenhuis) van 31 januari 1998 (samen met F.C.M.A. Michiels) – “Schandalisering van het strafrecht”, in: Homo Advocatus, Spong-bundel, Den Haag 1998, pp. 161-164 – Noot onder HR 1 april 1997, NJ 1998, 287 (vertrouwensbeginsel OM, zelfstandige functie OM in appel) – Strafrecht hoeft niet te worden gewijzigd (Zaak Tjoelker), in: NRC Handelsblad (opinie) van 12 januari 1998 – “Krediet Sorgdrager opgebruikt na het halen van haar gelijk”, in: de Volkskrant (opinie) van 9 maart 1998 – Noot onder HR 13 mei 1997, NJ 1998, 318 (Computergame, weerlegging bewijsverweer) – “Strafrecht helpt niet tegen hooligans”, in: de Volkskrant (opinie) van 25 mei 1998 – Noot onder HR 13 mei 1997, NJ 1998, 481 (Boelaert, Controle vs opsporing, na verdenking verplicht tot opsporing?) – “Ont-beelden, een eigentijdse therapie”, in: Grenzen tussen goed en kwaad, Den Haag 1998, pp. 115-127 – “Naar een Europees OM?”, in: Delikt en Delinkwent 1998/9 (editorial), pp. 625-629. – Noot onder HR 9 januari 1996, NJ 1998, 591 (Plukze, DBT/Bucro-beschikking, derde-beslag op onroerend goed) – Noot onder HR 16 april 1996, NJ 1998, 631 (Plukze, draagkracht) – Noot onder HR 23 januari 1996, NJ 1998, 627 (Plukze, verhouding straf- en civielrecht) – “Tongzoen en slaapseks, verkrachting of niet?”, in: MR. 1998/3, pp. 42-43. – “Euro Justice, een historisch initiatief”, in: Trema 1998/7, pp. 193-194 (ook als: “Euro Justice: A Historic Initiative”, in: European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 1998 vol 6/3, p. 298-230 – Noot onder HR 14 oktober 1997, NJ 1998, 661 (Vormfout bij klachtdelict, constructivistische interpretatie) – Noot onder HR 24 juni 1998, NJ 1998, 712 (Toelating advocaat op Antillen) – Noot onder HR 9 januari 1998, NJ 1998, 724 (Habibe, huiszoeking, internationale rechtshulp) – Noot onder HR 30 juni 1998 – NJ 1998, 799 (Kobus L.; doodgeschoten kroongetuige) – Noot onder HR 16 en 23 juni 1998, NJ 1998, NJ 837-838 (Raadkamerprocedure, hoorplicht, geheimhouding, geen pv, internationale rechtshulp) – Noot onder HR 8 juli 1998, NJ 1998, 841 (Plukze, aftrekbare kosten) – Noot onder HR 8 september 1998, NJ 1998, 879 (Ovj legt politie ter zitting spreekverbod op, OM niet-ontvankelijk) – “Nederland heeft te weinig rechters”, in: de Volkskrant (opinie) van 4 november 1998 – “Persvrijheid dwingt tot extra zorgvuldigheid”, in: Nederlands Juristenblad 1998/42, pp. 1916-1917 (opinie) – “Kinderporno en Internet”, column voor NBLC-uitgeverij, www.wetwegwijzer.nl, december 1998 (opinie) – “Nieuwe Antilliaanse en Arubaanse strafvordering”, Gouda Quint, Deventer 1998, 139 pp. (samen met S.M. Mul)

 • – ‘Moderne varianten van de vergelding in het strafrecht’, in: N.A. Schuman, e.a., Verdiend loon, opstellen over het recht op vergelding, Meidema, Zoetermeer 1997, pp. 26-31 – Noot onder HR 1 juli 1996 , NJ 1997, 6 (Betekening en undue delay) -‘Een nieuw wetboek van strafvordering van de Nederlandse Antillen en Aruba’, in: Delikt en Delinkwent 1997/2 (editorial), pp. 93-94 -‘Openbaar ministerie schaadt rechtsorde met megaproces’, in: NRC Handelsblad (opinie) van 21 januari 1997 – Noot onder HR 25 juni 1996, NJ 1997, 106 en HR 15 juli 1996, NJ 1997, 107 (Wijziging van de telastelegging, grondslagstelsel) – Noot onder HR 19 november 1996 , NJ 1997, 179 (Beletten van vragen door RC) – ‘Rechtbank stond met rug tegen de muur’, in: de Volkskrant (opinie) van 10 februari 1997 – Noot onder HR 29 oktober 1996 , NJ 1997, 232 (Nemo tenetur, fiscaal strafrecht, EHRM-Saunders) – Noot onder HR 26 november 1996 , NJ 1997, 279 (Betekening uitsluitend aan GBA-adres) – Noot onder HR 4 februari 1997 , NJ 1997, 308 (Hooghiemstra, onvoldoende OM-toezicht op politie, misleiding van de rechter) – ‘Groninger museumdirecteur heeft geen smaak’, in: de Volkskrant (opinie) van 26 februari 1997 – ‘Doorwerking van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind in het Nederlandse strafrecht’, in: Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht 1997/2, pp. 31-36 – Noot onder HR 14 januari 1997 – NJ 1997, 371 (Zaak Claude Wathey, pro-actieve fase, huiszoeking, verslaglegging) – ‘Straatsburgse duidelijkheid over nemo tenetur’, in: Nederlands Juristenblad 1997/18 (opinie), pp. 808-809 (samen met K. Rozemond) – ‘Nieuwe Europese verrassingen in Hollandse strafzaken’, in: Nederlands Juristenblad 1997/20 (opinie), pp. 894 (samen met K. Rozemond) – ‘Waarom wordt Neelie Kroes niet vervolgd?’, in: de Volkskrant (opinie) van 28 april 1997 – ‘Kleine antropologie van het strafrecht of: hoe de gids in eigen land de weg kwijtraakte’, in: De Gids 1997/7-8, jrg 160, pp. 587-595 – ‘De nieuwe strafvordering’, in: Duinkerken/Loth (red), Inleiding tot het recht van de Nederlandse Antillen, uitgave Universiteit Nederlandse Antillen, 1997, pp. 172-255 (samen met S.W. Mul) – “Inzet van kroongetuige vergt zorgvuldige toetsing’, in: NRC Handelsblad (opinie) van 27 juni 1997 – Noot onder HR 7 mei 1996 – NJ 1997, 404 (Motivering beantwoording verweer inzake voordeelontneming) – Noot onder HR 17 december 1996 – NJ 1997, 473 (Bewijs van snelheidsovertreding) – Noot onder HR 7 januari 1997 – NJ 1997, 474 (Geen opsporing naar ontucht met minderjarigen zonder klacht? HR reageert niet op ambtshalve conclusie-OM) -‘Nieuwe opsporingsmethoden: dient elke onrechtmatigheid te worden gesanctioneerd?’, in: Nederlands Juristenblad 1997/30, pp. 1365 – 1371 (samen met K. Rozemond) – ‘Bijzondere opsporingsmethoden: sturing en controle door het OM’, in: Delikt en Delinkwent 1997/9, pp. 889-912 (samen met S.W. Mul) – ‘Het Wetboek van de Nederlandse Antillen en van Aruba’, deel I, bronnenpublicatie (parlementaire stukken), Gouda Quint 1997, pp. 452 (redactie samen met S.W. Mul) – Noot onder HR 18 februari 1997 – NJ 1997, 516-517 (Art. 51 Sv, wanneer is bericht dat raadsman zal optreden voldoende?) – Noot onder HR 15 oktober 1996, NJ 1997, 533 en HR 17 december 1996, NJ 1997, 534 (Baybasin, Uitlevering i.v.m. mensenrechten, bevoegde instantie, motiveringsplicht) -‘De magistratelijke paradox’, in: Delikt en Delinkwent 1997/12 (editorial), pp. 985-988 – ‘Strafvorderlijk overgangsrecht’, in: Het nieuwe wetboek van de Nederlandse Antillen en Aruba, Sdu/Spes Victoriae, Aruba/Den Haag 1997, pp. 5-10

 • ‘De Edese pyromaan en het geschonden rechtsgevoel’, in: Nederlands Juristenblad 1996/1 (opinie), pp. 16-17 – ‘Is er nog vrijheid van requisitoir na een ministeriële aanwijzing?’, in: Nederlands Juristenblad 1996/3 (opinie), p. 93 -“Commissie-Van Traa en de crisis in de opsporing”, in: Nederlands Juristenblad 1996/6, p. 197-205 (samen met J. Naeyé) – Noot onder HR – NJ 1996, 182 (Tijdige betekening dagvaarding na sluiting gvo) – Noot onder HR – NJ 1996, 201 (Samenloop diverse vorderingen voorwaardelijke straf) – Noot onder HR – NJ 1996, 249 (Zwolsman, pro-actieve fase, verhouding rechter-wetgever, controle op opsporing, processuele sancties) – “Tien uitgangspunten voor nieuwe wetgeving in het post-Van Traa-tijdperk’, Delikt en Delinkwent 1996/3 (editorial), pp. 205-211 – De verhouding tussen OM en rechter in het vooronderzoek, in: T.M. Schalken e.a. De inhoud van het gezag, OM-publicaties, Den Haag 1996, pp. 9-74 (gedeeltelijk samen met S.W. Mul) – ‘De werkelijkheid van de verdachte’, in: Mens en recht (Meijers-bundel) Deventer, 1996, p. 178 – ‘Hef het OM maar op’, in: de Volkskrant (opinie) van 9 april 1996 – ‘Het OM moet terug naar zijn kerntaken’, in: NRC Handelsblad (opinie) van 16 april 1996 – ‘ Rechtsstaat staat op het spel’, in: NRC Handelsblad (opinie) van 9 mei 1996 – Noot onder HR – NJ 1996, 337 (Hoofdregel en uitzondering bij art. 189, strafuitsluitingsgrond) – Noot onder HR – NJ 1996, 357 (Tweede contra-expertise bloedproef, controle door verdachte) – Noot onder HR – NJ 1996, 383 (Plukze Charles Z, bevoegdheid rechter ex 552 a Sv) – Noot onder HR – NJ 1996, 411 (Plukze en de presumptie van onschuld) – Noot onder HR – NJ 1996, 453 (Voorlopige hechtenis en telastelegging, ‘hetzelfde feit’) – Noot onder HR – NJ 1996, 477 (Verkeerd instellen rechtsmiddel, beroepsfout advocaat, beroepsaansprakelijkheid) – Noot onder HR – NJ 1996, 526 (Teruggave auto aan de beslagene, niet aan de eigenaar) – ‘OM: fundamentele buffer tussen politiek en rechter’, in: Trouw (opinie) van 31 juli 1996 – ‘Aruba: een tijdbom onder het koninkrijk’, in: de Volkskrant (opinie) van 26 augustus 1996 (samen met C. Fijnaut) – ‘De nieuwe strafvordering’, in: Symposiumbundel KPA 10 jaar Aruba (1996) – ‘Wetboek van strafvordering: oude lappendeken is aan vervanging toe’ (bespreking Justitiebegroting 1997), in: Staatscourant 18 september 1996, pp. 9-10 – Noot onder HR 1996 – NJ 539 en 540 (Zwijgrecht, nemo tenetur, Murray, kennelijke leugenachtigheid) – Noot onder HR 1996 – NJ 644 (Onpartijdige rechter t.o.v. medeverdachte) – Noot onder HR 1996 – NJ 601 (Betekening aan gedetineerde) – Noot onder HR 1996 – NJ 687 (Inzagerecht, Dev Sol) – Noot onder HR 1996 – NJ 714 (12 Sv, volle beleidstoetsing hof omvat ook keuze van de kwalificatie in telastelegging)

 • -‘Een nieuwe lente voor het OM’, in: Nederlands Juristenblad 1995/1 (opinie), pp. 16-17 – ‘Waar het recht capituleerde. De Hoge Raad en de ontmaatschappelijking van het euthanasie-debat, in: H. Achterhuis, e.a., Als de dood voor het leven, G.A. van Oorschot, 1995, pp. 70-80. – Noot onder HR – NJ 1995, 80 (Ten onrechte afzien van het horen van getuigen en toch geen cassatie) – ‘Het OM en plea bargaining: integriteit duurt het langst’, in: M. Hildebrandt (red), Plea Bargaining in Holland, Arnhem, pp. 71-75 – ‘Het Openbaar Ministerie moet niet meer, maar minder gaan sturen’, in: Nederlands Juristenblad 1995/12 (opinie), pp. 455-456 (met G.J. Lind) – Noot onder HR – NJ 1995, 215 (Belanghebbende in beklagprocedure over verbeurdverklaring; verhouding tussen internationaal strafrecht en internationaal privaatrecht) – Noot onder HR – NJ 1995, 240 (Inlichtingenplicht versus zwijgrecht in fiscalibus; nemo tenetur) – Noot onder HR – NJ 1995, 452 (Is hakenkruis beledigend voor Joden?) – ‘Het onvoltooide verhaal van het Openbaar Ministerie’, in: de Volkskrant van 24 mei 1995 (samen met G.J. Lind) – ‘Het vergeten OM’, in: Nederlands Juristenblad 1995/23 (opinie), pp. 862-863 – Noot onder HR – NJ 1995, 536 (Betekening aan gedetineerde, gevolgen automatisering) – Noot onder HR – NJ 1995, 500 (Overschrijding appeltermijn, onjuiste informatie, vertrouwensbeginsel) – ‘Nederland handhaaft niet. Hoe het Nederlandse drugsbeleid toch nog een succes kan worden, in: Drugbeleid, een spanningsvol samenspel (symposiumbundel De Hoop), Dordrecht 1995, pp. 33-35 – De mythe van het gezag, G.A. van Oorschot, Amsterdam 1995, 149 pp. – Noot onder HR – NJ 1995, 652 (Geen herstel verzuim in appel ondanks strijd met EVRM) – ‘Het OM moet rechter en politie uit elkaar houden’, in: NRC Handelsblad (opinie) van 1 november 1995 – ‘Gouden handdruk is meer dan bedrijfsongeval’, in: de Volkskrant (opinie) van 6 november 1995 – Noot onder HR – NJ 1995, 662 (HCS-affaire, misbruik van voorwetenschap) – Noot onder HR – NJ 1995, 672 (Observatie met videoregistratie/geheime opsporingsmethode als novum bij herziening) – Noot onder HR – NJ 1995, 673 (Te late betekening aan Duitse verdachte) – Noot onder HR – NJ 1995, 683 (Verklaringen in kader van buitenlandse plea bargaining tot bewijs gebruikt)

 • – Noot onder HR – NJ 1994, 32 (Overgangswetgeving, wetsinterpretatie, ‘wetende dat’ omvat ook voorwaardelijk opzet) – Noot onder HR – NJ 1994, 33 (Vereiste dat verweer feitelijk aannemelijk moet worden gemaakt; kenbaarheid grondslag bevoegdheden) – Noot onder HR – NJ 1994, 127 (Gedoogbeleid inzake soft drugs) – Noot onder HR – NJ 1994, 142 (Is gvo ‘charge with a criminal offence?’) – Noot onder HR – NJ 1994, 143 (Herstel vormverzuimen; nader politie-onderzoek in opdracht van ovj buiten medeweten raadsman, OM niet-ontvankelijk) – Noot onder HR – NJ 1994, 195 (In hoger beroep gebruikte verklaring van in eerste aanleg betwiste getuige) – Noot onder HR – NJ 1994, 231 (Vragen van interregionaal strafrecht, bewijskracht Nederlandse processen-verbaal in Nederlandse Antillen) – ‘Het OM in het nieuwe politiebestel’, in: Delikt en Delinkwent 1994/4, pp. 335-339 – ‘Strafrecht: een stoer vak’, in: Gids voor de rechtenstudie en juridische beroepen, pp. 28-29. ‘Het OM tussen departementale sturing en concrete rechtstoepassing’, in: H. de Doelder, e.a. (red.) Taak en functioneren van het OM, 1994, pp. 239-248. – ‘De fatale schijnoplossing van de Commissie-Donner’, in: Nederlands Juristenblad 1994/25, pp. 833-836. – Noot onder HR – NJ 1994, 440 (Onmiddellijkheidsbeginsel, verzoek verdediging om confrontatie met bewijsmateriaal) – Noot onder HR – NJ 1994, 577 (Over gevolgen van vormverzuimen, strafvermindering i.c. geen passende sanctie) – Noot onder HR – NJ 1994, 656 (Chabot, hulp bij zelfdoding psychiatrische patiënt) – ‘Incest: een zaak voor de strafrechter?’, in: Radar 95, Aramith 1994, pp. 357-363 – ‘Donner Wetter’, gastcolumn in: Algemeen Politieblad, 25 juni 1994/13 p. 7. – Noot onder HR – NJ 1994, 736 (Coral Sea) en 737 (twee vervalste processen-verbaal, rechtsgevolgen, toch geen niet-ontvankelijkheid OM) – Noot onder HR – NJ 1994, 745 (Tapjournaal en de Wet politieregisters) – ‘OM moet weer terugkeren naar zijn oertaken’, in: NRC Handelsblad (opinie) 31 oktober 1994 – ‘Statistiek en sturing’, in: Index (column), november 1994, nr. 5, p 1. – ‘Controle op de politie’, in: Delikt en Delinkwent 1994/10, pp. 993-997.

 • – “Inquisitie of vertrouwen? De regeling van het externe toezicht op de Belgische politiediensten in het licht van de regeling en de praktijk te Amsterdam’, in: De nieuwe politiewetgeving in België, C. Fijnaut en F. Hutsebaut (red), Serie Politiestudies, 1993, pp. 79-88. – Noot onder HR – NJ 1993, 28 (Eigen waarneming van de rechter; motivering afwijzing DNA-verzoek) – Noot onder HR – NJ 1993, 194 (Art. 268 Sv en ‘impartial tribunal’) – Noot onder HR – NJ 1993, 223 (Geen oproeping observant als getuige; rechtmatigheid fotograferen tijdens observatie) – ‘Het rechtsgevoel heeft een kort geheugen. Enkele gedachten over normhandhaving en strafrechtspleging in de Nederlandse Antillen’, in: Unda nos ta bai?; congresbundel Antilliaanse Juristenvereniging, Curaçao, februari 1993. – Noot onder HR – NJ 1993, 306 (De verdenking als feitelijk en normatief begrip. Over de grenzen van de cassatierechtspraak) – Noot onder HR – NJ 1993, 475 (Als bestuurder ademanalyse weigeren) – ‘Is het OM de vijand van zichzelf? Over de filosofie van een veranderingsproces’, in: Delikt en Delinkwent 1993/5, pp. 393-398. – ‘Taalprostitutie’, in: Nederlands Juristenblad 1993/37 (opinie), p. 1304. – ‘Finale van de forensische psychiatrie’, in: Overheid en patiënt, Liber Amicorum De Smit, Arnhem 1993, pp. 343-345 – Verslag Congres Vormverzuimen in het Strafrecht (met J. Naeyé), in: Delikt en Delinkwent 1993/23, pp. 953-963 – Advies inzake regeling van het vaststellen van de hersendood in de Wet op de orgaandonatie (Commissie-Schalken 1994), Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, Den Haag 1994

 • – Noot onder HR – NJ 1992, 197 (Zaak Finkensieper) – Noot onder HR – NJ 1992, 198 (Ambtshalve oproepen van politie-getuige) – ‘De Amsterdamse ervaring: naar een model-klachtenprocedure?’, in: Delikt en Delinkwent 1992/5, pp. 462-479 – ‘Rechtshandhaving of het nieuwe premiejagen’, in: Delikt en Delinkwent 1992/6, pp. 543-546 – Noot onder Rb Alkmaar 5 en 11 juli 1993, NJ 1992, 349 (Interregionale perikelen) – ‘Is er sprake van een nieuwe cultuur binnen het Openbaar Ministerie?’, in: Nederlands Juristenblad 1992/26, pp. 813-818 – ‘Rechters zouden wat minder fatsoenlijk moeten worden’, in: Nederlands Juristenblad 1992/28, pp. 889-891 – “De officier van justitie als hoofd van de opsporing: machthebber of gezagsdrager?”, in: Magistraat met beleid. De officier van justitie en zijn omgeving (Van Steenderen-bundel), Gouda Quint, Arnhem 1992, pp. 103-112. – Noot onder HR – NJ 1992, 529 (Eigen waarneming rechter als bewijsmiddel) – Noot onder HR – NJ 1992, 815 (Brandstichting, uitvoeringshandeling)

 • – Noot onder HR – NJ 1991, 217 (Abortus) – Noot onder HR – NJ 1991, 236 (Arubaanse Officier van Justitie, interregionale rechtshulp) – ‘Tussen rechtspraak en conflictoplossing’, in: Jaarverslag 1991, Commissie voor de Politieklachten Amsterdam, 1991, p. 37 – ‘Het taboe van artikel 5 RO. Over de bestuurlijke en magistratelijke niveaus in de rechtsbetrekking tussen de minister van Justitie en het openbaar ministerie’, in: Trema 1991/6, pp. 179-194 – Noot onder HR – NJ 1991, 496 (Voorburgse reigers) – Noot onder HR – NJ 1991, 542 (Gronings tippelverbod) – ‘Euthanasie of de ontluistering van een mythe’, in: Delikt en Delinkwent 1991/8, pp. 837-841 – Strafrecht binnen het Koninkrijk, Beginselen van interregionaal en internationaal strafrecht, Gouda Quint, Arnhem 1991, 211 pp. (samen met E.J. Hofstee) – Noot onder HR – NJ 1991, 808 (Golden Ten)

 • – ‘Anonieme getuige en strafvorderlijke logistiek. Over de processuele gevolgen van de Straatsburgse jurisprudentie in de zaak Kostovski’, in: Nederlands Juristenblad 1990/1, pp. 8-13. – Noot onder HR – NJ 1990, 29 (Over het begrip ras). – ‘De Antilliaans-Arubaanse strafvordering in het licht van internationale rechtsnormen’ (rede uitgesproken bij de opening van het tweede academisch jaar van de Universiteit van Aruba), in: Tijdschrift voor Antil­liaans recht/Justitia 1989/4, pp. 217-230 – Casino en illegaliteit. Over de mogelijkheden tot bestrijding van het illegale casino-circuit, Gouda Quint, Arnhem 1990, 47 pp. – ‘Het grijze domein van de politie. Kan de vrijheidsbe­neming en het binnentreden in het kader van de hulpverlening gebaseerd worden op art. 28 Politiewet?’, in: Nederlands Juristenblad 1990/22, pp. 805-811. – Noot onder HR – NJ 1990, 467 (Ademanalyse, recht op tegenonderzoek). – Het postmoderne OM: Management in toga, in: Nederlands Juristenblad 1990/37, pp. 1435-1436 – Noot onder HR – NJ 1990, 719 (Redelijke en billijke afweging van belangen: niet-ontvankelijkheid van OM). – “De ellende van een haastige parkeerder die ook nog te goeder trouw is”, in: Nederlands Juristenblad 1990/39 (opinie), p. 1524. – Noot onder HR – NJ 1990, 751 (DNA-techniek, wangslijm, sorteerproef). – ‘Kritiek op ‘vormfouten’ weerspiegelt onvrede”, in” NRC Handelsblad (opinie) van 29 november 1990. – Noot onder HR – NJ 1990, 832 (Als verweer op te vatten verklaring dat ovj had toegezegd niet te zullen vervolgen; kritiek op HR die niet reageert op ambtshalve opmerking van AG).

 • – ‘Een strafrechtelijk réveil voor het milieu?’, in: Nederlands Juristenblad 1989/5 (opinie), p. 156. – ‘De positie van het slachtoffer in het systeem van strafprocesrechtelijke rechtsbetrekkingen’, in: Ars Aequi 1989/4, pp. 238-245. – ‘Van uitzondering naar regel? Over de afdoening van strafzaken door de Hoge Raad met drie raadsheren’, in: Nederlands Juristenblad 1989/13, pp. 416-417. (samen met J.J.M. Winkster) – ‘Het verzwegen argument’ (over de Twee van Breda), in: Nederlands Juristenblad 1989/9 (opinie), p. 299. – ‘Vormen alternatieven voor de voorlopige hechtenis een echt alternatief?’, in: T.M. Schalken e.a. (red), Voorlopige hechtenis, symposium VU, Gouda Quint, Arnhem 1989, pp. 47-59. – ‘Vragen aan de Hoge Raad’ (over de levensbeëindiging bij pasgeborenen), in: NRC Handelsblad (opinie) van 1 juni 1989. – ‘HR en politiesepot: De carrière van een parkeerwachter’, in: Nederlands Juristenblad 1989/25, pp. 917-918. – Noot onder HR – NJ 1989, 667 (Onderzoek aan het lichaam). – Noot onder HR – NJ 1989, 554 (Antilliaans cassatieberoep). – Noot onder HR – NJ 1989, 988 (Nederlands telefoontap­materiaal kan op de Nederlandse Antillen worden gebruikt). – ‘Ademanalyse: het OM werkt rechtsongelijkheid in de hand’, in: NRC Handelsblad (opinie) van 21 november 1989. – ‘Ademanalyse en het recht op tegenonderzoek: de discussie die niet plaatsvond’, in: Nederlands Juristenblad 1989/42 (opinie), pp. 1504-1505. – ‘Schending van wettelijke procesvoorschriften en het redelijke belang van de verdachte: een redelijk criterium? Enkele inleidende opmerkingen’, in: T.M. Schalken en E.J. Hofstee (red), In zijn verdediging geschaad. Over vormverzuimen en het belang van de verdachte. Bundel opstellen aangeboden aan prof.mr J. Remmelink bij zijn afscheid als hoogleraar strafrecht aan de Vrije Universiteit, Gouda Quint, Arnhem 1989, pp. 3-15.

 • – ‘Het recht tussen vrijheid en onvrijheid’, in: Tussen vrijheid en onvrijheid, Congres VU, Gouda Quint, Arnhem 1988, pp. 37-51. – ‘De raadsman bij het politieverhoor, middel of doel? Een  alternatief voor een afgeleid probleem’, in: C. Fijnaut (red), De advocaat bij het politieverhoor, Arnhem/Lochem 1988, pp. 160-168. – Noot onder HR, NJ 1988, 720-721 (Interregionaal strafrecht). – Noot onder HR, NJ 1988, 987, (Duitse kogel, bevoegdheid opsporingsambtenaren op vreemd grondgebied). – ‘De terreur van de abstractie’, in: Nederlands Juristenblad 1988/33 (opinie), p. 1192. – ‘Norm of vorm’, in: Nederlands Juristenblad 1988/37 (opinie), pp. 1346-1347. – ‘De Hoge Raad als bijsluiter’, in: Nederlands Juristenblad, bijvoegsel 1988/44 (opinie), p. 1599. – ‘De plaats van de reclassering in het systeem van straf­proces­rechtelijke rechtsbetrekkingen’, in: C. Fijnaut (red) Reclassering: Horizon 2000, Gouda Quint, Arnhem 1988, pp. 211-220. – ‘Steeds meer vergoeding van schade ex-verdachten’, in: Trouw (opinie) van 11 november 1988. – ‘Pornografie­discussie gaat over grenzen van staats­macht’, in: NRC Handelsblad (opinie) van 27 oktober 1988. – ‘Over mensen, fraude en de staat. De tragiek van de overheid’, in: Trema 1988/2, pp. 73-74. – ‘Turbo-strafrecht of functionele wetsinterpretatie?’, in: Nederlands Juristenblad 1988/44 (opinie), p. 1645.

 • – ‘Strafrecht als systeem van rechtsbetrekkingen. Een ontwikkeling naar evenwicht?’, oratie VU 1987, Gouda Quint, Arnhem, 30 pp.

 • – ‘Euthanasie: een moratorium voor de wetgever?’, in: Delikt en Delinkwent 1986/9, pp. 661-666. – ‘De zelfstandigheid van het OM in hoger beroep’, in: Trema, september/oktober 1986, pp. 273-274. – ‘Bedreigde getuige en bedreigde rechtsstaat’, in: Trema, november 1986, pp. 291-303 – ‘Politieverhoor en onredelijke termijn’, in: Trema 1986/3, pp. 115-116

 • ‘De onpartijdigheid van de rechter’, in: Trema 1985/8, pp. 225-226.

 • – ‘Het politiesepot en de mandaatsverhouding tussen openbaar  ministerie en politie’, in: Tijdschrift voor de politie, januari 1984/1, pp. 5-11. – ‘Strafbaarstelling en de garantiefunctie van het strafrecht’, in: Kracht van wet, opstellen aangeboden aan W.J. van Eijkern, Zwolle 1984, pp. 147-164. – ‘Euthanasie en handhaving van recht. Normatieve, procedu­rele en strafrechtspolitieke aspecten van het vervolgings­beleid’, in: Euthanasie. Recht, ethiek en medische praktijk. Beschouwingen voor een gezamelijke vergade­ring van de Rechts­kundige Afdeling van het Thijmgenoot­schap en de Calvinis­tische Juristenvereniging, Zwolle 1984, pp. 107-179.

 • – ‘Huisrecht, kraking en de reikwijdte van het straf­proces’, in: Algemeen Politieblad 1983/14, pp. 324-329. – ‘De officier van justitie als informant van de straf­rechter’, in: Trema, 1983/5, pp. 182-185. – ‘Jeugdstrafrecht en de eis van een behoorlijke rechts­pleging (artikel 6 Europees Verdrag)’, preadvies voor de Neder­landse Vereniging voor Familie- en Jeugd­recht, in: Tijd­schrift voor Familie- en Jeugd­recht, november 1983/7-8, pp. 233-262. – ‘Euthanasie en de rechtspolitieke betekenis van het gewetenscon­flict’, in: Nederlands Juristenblad, januari 1983/2, pp. 38-50. ‘Suriname: een necrologie’, in: Nederlands Juristenblad januari 1983/2, p. 53.

 • Noot onder het Cautie II-arrest (HR 29-09-1981), Ars Aequi, juni 1982/6, pp. 313-321 (Aanvang van het verhoor; redelijk vermoeden van schuld; normering van buitenwettelijk politieop­treden).

 • – ‘De strafrechtelijke gevolgen van de verlaging van de meerderjarigheidsgrens’, in: Tijdschrift voor familie- en jeugdrecht (wetgevingsrubriek), juli 1981/4, pp. 139-142. ‘- De strafrechter en de anonieme getuige. Enige conflic­terende beginselen in het Nederlandse straf­proces’, in: Begin­selen, opstellen aangeboden aan G.E. Mulder, Arnhem 1981, pp. 325-345. – ‘Zelfkant van de rechtshandhaving. Over onrechtmatig verkregen bewijs in strafzaken’, Gouda Quint, Arnhem 1981, 101 pp. – Noot onder het Anonieme getuige-arrest, Ars Aequi, december 1981/11, pp. 711-718. – Verslag afdeling Strafrecht: De rol van de advocaat in het vooronderzoek, in: Nederlands Juristenblad 1981, pp. 460.

 • Een jaar Amsterdamse doofpot; klachtenburo Politieoptreden Amsterdam 1978, in: Trema 1979, pp. 181 (Boekbespreking). Totstandkoming en inhoud van het nieuw Wetboek van Strafvordering (II); de wijzigingsvoorstellen van 1977′, in: Surinaams Juristenblad, augustus 1980/32, pp. 369-387. – ‘De rechtspositie van de beledigde partij in het systeem van de Nederlandse strafvordering’, in: Delikt en Delinkwent 1980/4, pp. 266-278. – ‘De nieuwe strafrechtspleging in Suriname’, in: Nederlands Juristenblad, 11 oktober 1980/35, pp. 901-908. – ‘Het Surinaams tribunaal of de ver van mijn bed show’, in: Trema 1980/8, pp. 199-201. – ‘Onrechtmatig verkregen bewijs in het Nederlandse strafrechtsysteem’, preadvies voor de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland, ‘s-Gravenhage 1981.

 • – ‘Geschillen tussen burger en overheid’, Surinaamse Jurisprudentie 1937-1977, verzameld, beschreven en ingeleid, Paramaribo 1978, 667 pp. (samen met L. van der Valk) – ‘Totstandkoming en inhoud van het nieuw Wetboek van Strafvordering (I); hoofdtrekken van het oorspronke­lijke regeringsontwerp’, in: Surinaams Juristenblad, februari 1978/26, pp. 75-96 (samen met L. van der Valk).

 • ‘Selectie en opleiding voor een functie bij de rechter­lijke macht’, in: Surinaams Juristenblad, mei 1977/24, pp. 30-39.

 • ‘Tweede interimrapport van de adviescommissie zedelijk­heidswetgeving’, in: Delikt en Delinkwent 1974/5, pp. 214-226.

 • ‘Pornografie en strafrecht. Beschouwingen over het pornografiebegrip en zijn juridische hanteerbaarheid’, dissertatie VU, Arnhem 1972, 334 pp.

Load More